FISKocr

Cevazuril


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Cevazuril, oralni rastvor, 1x1 L Cevazuril, oralni rastvor, 1x5 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: Loudeac, Tres le Bois, Francuska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale, Z.I. Loudeac, Tres le Bois, Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Farmanima d.o.o., Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Cevazuril

  toltrazuril (25 mg/mL) oralni rastvor

  brojleri i roditeljska jata


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 25 mg


  Pomoćne supstance:

  Trolamin, makrogol 200


 4. INDIKACIJE


  Terapija kokcidioze brojlera i roditeljskih jata izazvane vrstama iz roda Eimeria: E. acervulina, E. tenella, E. necatrix, E. maxima i E. brunetti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri i roditeljska jata


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena u vodi za piće.

  7 mg toltrazurila/kg telesne mase dva dana uzastopno ili 28 mL oralnog rastvora/100 kg telesne mase dva dana uzastopno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakodnevno pripremiti svež rastvor leka.

  Radi boljeg konzumiranja lekovitog rastvora, a samim tim i efikasnijeg lečenja, poželjno je da se životinjama nekoliko sati pre primene leka uskrati voda za piće, a tokom lečenja onemogući pristup drugom izvoru vode.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 18 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek je toksičan vodene organizme.Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Oralni rastvor je bazni rastvor. U slučaju da preparat dodje u kontakt sa kožom, očima ili sluzokožom, odmah isprati vodom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Oktobar 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: boca od polietilena visoke gustine bele boje, zapremine 1L i 5L, sa zatvaračem za doziranje

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj dozvole: 1 x 1 L: 11-2010-140-1-001 od 12.10.2011.


1 x 5 L: 12-2010-140-1-001 od 12.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z