FISKocr

CALFOSET®


UPUTSTVO ZA LEKCALFOSET® , rastvor za injekciju, 1 x 100 ml CALFOSET® , rastvor za injekciju, 1 x 250 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA FARMA d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  „Krka-Farma“ D.O.O.

  Beograd, Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D.

  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA CALFOSET

  kalcijum, magnezijum, fosfor

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kalcijum-glukonat 328.2 mg

  Kalcijum-glicerofosfat, hidrat 81.3 mg Magnezijum-hlorid, heksahidrat 41.8 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-citrat, borna kiselina, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Calfoset je indikovan za lečenje i prevenciju oboljenja kod kojih se javljaju poremećaji u metabolizmu kalcijuma, fosfora i magnezijuma:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek je kontraindikovan kod životinja sa hipervolemijom i oštećenjem bubrega. Lek ne treba davati uz kardiotonične glukozide, diuretike, fluorohinolone, tetracikline i miorelaksante.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U nekim slučajevima, tj. prilikom brze i.v. primene ili zbog davanja velikih doza preparata, usled dejstva kalcijuma i fosfora, kod lečenih životinja mogu da se pojave neželjene reakcije (bradikardija, aritmija, crvenilo, dispnea, konvulzije, kolaps). Ako se ustanovi postojanje poremećaja u radu srca, lečenje treba odmah prekinuti.


  Ako primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno obavezno ga prijavite nadležnom veterinaru.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje:

  Konji i goveda (~500 kg): 80 – 100 ml, i.v. Ovce, koze i svinje: 15 – 25 ml i.v., i.m., s.c. Prasići: 2 – 3 ml, i.m., s.c.

  Ako je potrebno, posle 24 sata doza može da se ponovi.


  Ovaj lek može da se daje intravenski, intramuskularno ili subkutano.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Velikim životinjama ne sme se ubrizgavati na isto mesto više od 50 ml, a malim više od 10 do 15 ml leka, bez obzira na način aplikacije (intramuskularno ili subkutano). Ako se na jedno mesto aplikuje više od 50 ml kod velikih, odnosno 15 ml kod malih životinja, može doći do nekroze tkiva prilikom i m. aplikcije, a i do formiranja sterilnih abscesa u slučaju subkutane aplikacije.

  Potrebna je posebna pažnja kada se lek daje životinjama sa srčanim ili bubrežnim oboljenjima.

  Intravenska primena leka mora da bude spora, zato što brzo ubrizgavanje leka može da prouzrokuje aritmiju ili blokadu srčanog rada. Ovaj rizik je dosta smanjen pri intramuskularnoj i subkutanoj primeni.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 0 dana.

  Mleko: 0 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na tamnom i suvom mestu, na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju. Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici / kutiji.

  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Velikim životinjama ne sme se ubrizgavati na isto mesto više od 50 ml, a malim više od 10 do 15 ml leka, bez obzira na način aplikacije (intramuskularno ili subkutano). Ako se na jedno mesto aplikuje više od 50 ml, odnosno 15 ml kod malih životinja, može doći do nekroze tkiva prilikom i.m. aplikacije, a i do formiranja sterilnih abscesa u slučaju s.c. aplikacije.

  Potrebna je posebna pažnja kada se lek daje životinjama sa srčanim ili bubrežnim oboljenjima. Intravenska primena leka mora da bude spora, zato što brzo ubrizgavanje leka može da prouzrokuje aritmiju ili blokadu srčanog rada. Ovaj rizik je dosta smanjen pri intramuskularnoj i subkutanoj primeni.


  Ovaj lek ne sme da se daje istovremeno sa preparatima digitalisa, zato što može da izazove poremećaje u radu srca i blokadu srca.

  Istovremena aplikacija leka sa kalcijumom i vitaminom D ili supstancom koja je analogna vitaminu

  D, može da prouzrokuje hiperkalcemiju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Lek je namenjen samo za životinje.

  Ako lek dođe u kontakt sa očima, isperite ih tekućom vode.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može da se upotrebljava za vreme graviditeta i laktacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.09.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od tamnog stakla u složivoj kartonskoj kutiji, 1 x 100 ml.

Boca od tamnog stakla u složivoj kartonskoj kutiji, 1 x 250 ml.

Režim izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA12AX**


Broj dozvole:323-01-0545-11-001 od 19.11.2012. za 1 x 100 ml

323-01-00159-13-001 od 03.09.2013. za 1 x 250 ml

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z