FISKocr

Caliersantel


UPUTSTVO ZA LEK


Caliersantel, rastvor za iniekciju, 50 mg/mL, 1 x 250 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač LABORATORIOS CALIER S.A.


Adresa: 08520 Les Franqueses Del Valles, Barcelona, Španija

Podnosilac zahteva: Provet d.o.o.

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, 11 000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet d.o.o., Nikolaja Gogolja 48, 11 000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS CALIER S.A., 08520 Les Franqueses Del Valles, Barcelona, Španija


 2. IME LEKA


  Caliersantel klosantel (50 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca

  klosantel 50 mg

  Pomoćne supstance:

  benzilalkohol 0.03 ml

  Ostale pomoćne supstance: propilenglikol; natrijum-hidroksid; povidon K-30; limunska kiselina, monohidrat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola infekcija goveda i ovaca prouzrokovanih gastrointestinalnim odraslim i larvenim oblicima nematoda (Haemonchus contortus, Haemonchus placei, Bunostomum phlebotomum, B. trigonocephalum), trematoda (Fasciola hepatica) i larvama diptera (Hypoderma spp.i Oestrus ovis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod ovaca i goveda sa poznatom preosetljivošću na klosantel ili druge komponente u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek može da prouzrokuje lokalnu reakciju u vidu otoka i bola, koja spontano prolazi tokom dva do tri dana.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda: subkutana ili intramuskularna upotreba. Ovce: subkutana upotreba.

  Lek se primenjuje jednokratno.


  Terapijska doza klosantela za goveda i ovce kreće se od 2.5 do 5 mg/kg t.m. (0.5 do 1 ml leka na 10 kg telesne mase)


  Goveda:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Meso goveda i ovaca: 42 dana


  Mleko Goveda:

  Lek se ne koristi kod krava čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja.

  Ne koristiti u poslednjem trimestru graviditeta kod junica čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi. Ovce:

  Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi, uključujući i period zasušenja. Ne koristiti godinu dana pre prvog jagnjenja kod ovaca čije mleko će se koristiti u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.04.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnjepakovanje: boca od tamnog stakla (tip II), zapremine 250 mL, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna boca sa 250 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AG09

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00291-14-001 od 08.04.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z