FISKocr

Nobivac Tricat Trio


UPUTSTVO ZA LEK


Nobivac Tricat Trio, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, 5 x 1 doza i 5 x 1 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Intervet International B.V.

Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Marlo Farma d.o.o.

Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  Nobivac Tricat Trio

  živi Calicivirus mačaka (soj F9), živi virus rinotraheitisa mačaka (soj G2620A) i živi virus

  panleukopenije mačaka (soj MW-1)

  liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju za mačke


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza (1 mL) rekonstituisane vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

 3. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija mačaka u cilju:

 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se tokom graviditeta i laktacije (pogledati tačku 12).

  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije se može javiti slabo bolan otok koji traje 1-2 dana. Takođe, telesna temperatura može biti blago povišena (do 40C), tokom 1-2 dana od aplikacije. U nekim slučajevima se u prva dva dana nakon aplikacije mogu zapaziti kijanje, kašalj, nosni iscedak, blaga otupelost ili smanjen apetit.

  U veoma retkim slučajevima, moguća je pojava reakcija preosetljivosti (svrab, dispneja, povraćanje, dijareja i kolaps).


  Ukoliko primetite ozbiljnu ili bilo koju drugu neželjenu reakciju na lek, koja nije pomenuta u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna bočica liofilizovane frakcije vakcine se rekonstituiše jednim mililitrom rastvarača (= jedna doza).

  Nakon zagrevanja na sobnu temperaturu, vakcina se aplikuje subkutano, u dozi od 1 mL. Za aplikaciju koristiti sterilnu opremu, bez tragova dezinficijenasa.

  Primarna vakcinacija:

  Aplikovati dve pojedinačne doze, u razmaku od 3-4 nedelje.

  Prva doza se može aplikovati od 8-9 nedelja starosti, a druga od 12. nedelje (pogledati tačku 12) Revakcinacija:

  Aplikovati jednu dozu (1 mL) vakcine, prema sledećem rasporedu:

 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Jedna bočica liofilizovane frakcije vakcine se rekonstituiše sa jednim mililitrom rastvarača, neposredno pre primene. Dodati rastvarač u bočicu sa liofilizatom i lagano mućkati sve dok se liofilizat potpuno ne rastvori.

  Nakon postizanja sobne temperature, vakcina se aplikuje subkutano, u dozi od 1 mL. Koristiti

  sterilnu opremu i voditi računa da vakcina ne dođe u kontakt sa dezinficijensima. Rekonstituisanu vakcinu upotrebiti u roku od 30 minuta.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Liofilizat: Čuvati na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od svetlosti.

  Rastvarač: Ukoliko se čuva odvojeno od liofilizovane frakcije, može se čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 33 meseca Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 30 minuta.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Maternalna antitela, koja mogu biti prisutna do starosti od 9-12 nedelja, mogu negativno uticati na efikasnost vakcinacije. Može se desiti da vakcina u prisustvu maternalnih antitela kod FPLV infekcije ne spreči u potpunosti pojavu kliničkih simptoma, leukopeniju i ekskreciju virusa. Ukoliko se očekuje visok nivo maternalnih antitela, shodno tome treba prilagoditi raspored (vreme) vakcinacije životinja.


  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojom drugom vakcinom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog leka treba donositi u zavisnosti od konkretnog slučaja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se ne primenjuje tokom graviditeta i laktacije zbog nepostojanja podataka o bezbednosti

  primene vakcine gravidnim mačkama i mačkama u laktaciji. Živi FVR virus može uzrokovati reproduktivne probleme kod gravidnih mačaka i kongenitalne anomalije kod potomstva.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo ili etiketu vakcine.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.01.2013.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa 5 doza vakcine i 5 bočica rastvarača Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QI06AD04

Broj dozvole: 323-01-83-09-001 od 07.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z