FISKocr

FELIGEN CRP


UPUTSTVO ZA LEK


FELIGENCRP,liofilizatirastvaračzasuspenzijuzainjekciju, ukupno10x1 doza(10x1doza+rastvarač 10x1ml) FELIGENCRP,liofilizatirastvaračzasuspenzijuzainjekciju, ukupno50x1 doza(50x1doza+rastvarač 50x1ml)

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac S.A.


Adresa: 1ère Avenue – 2065 m L.I.D.,06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Velvet Animal Health d.o.o. Vrbnička 1b, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Virbac S.A., 1ère Avenue, 2065 m L.I.D., 06516 Carros, Francuska


 2. IME LEKA FELIGEN CRP

vakcina koja sadrži živi kalcivirus mačaka (soj F9), živi virus rinotraheitisa mačaka (soj F2) i živi virus panleukopenije mačaka (soj LR72)

liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju za mačke


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 doza liofilizata sadrži:

Aktivne supstance:

Živi atenuirani kalicivirus mačaka (soj F9)


104 6 -106 1 CCID50*

Živi atenuirani virus virusnog rinotraheitisa mačaka (soj F2) Živi atenuirani virus panleukopenije mačaka (soj LR72)

105 0 -106 6 CCID50*

103 7 -104 5 CCID50*


* Infektivna doza za kulturu ćelija


Pomoćne supstance:

Kalijum - hidroksid

Laktoza, monohidrat

Glutaminska kiselina

Kalijum-dihidrogen fosfat,

Kalijum-hidrogenfosfat

Želatin

Voda za injekcije

Rastvarač:

Voda za injekcije 100% od ukupne zapremine


 1. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju mačaka starijih od 8 nedelja protiv:

 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle prve injekcije na mestu aplikacije se mogu javiti lokalne i prolazne reakcije kao što su edemi, otekline, čvorići koje nestaju spontano bez lečenja.

  Takođe se nakon vakcinisanja mogu uočiti i uobičajeni prolazni znaci kao što su hipertermija (traje 1 do 4 dana) apatija, digestivni problemi.a ponekad se mogu primetiti i reakcije preosetlljivosti. U slučaju anafilaktičkog šoka treba preduzeti simptomatsku terapiju.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Subkutano

  Posle rekonstituisanja liofilizata sa rastvaračem bočicu blago promućkati.

  Aplikovati jednu dozu leka FELIGEN CRP u skladu sa sledećim režimom vakcinisanja: Primarna vakcinacija:

  prva injekcija mačićima starijim od 8 nedelja. druga injekcija 3 ili 4 nedelje kasnije.


  Maternalna antitela mogu negativno da utiču na imunski odgovor nakon vakcinacije.

  U slučajevima kada je titar maternalnih antitela visok, može se dati i treća doza vakcine 3 do 4 nedelje nakon druge doze.


  Ponovna vakcinacija: Godišnje, jednokratno


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Preporučuje se dehelmintizacija životinja najmanje 10 dana pre vakcinacije.


 7. KARENCA


  Nije primenljivo.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2°C-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere predostrožnosti za primenu na životinjama

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Najmanje 10 dana prije vakcinacije preporučuje se dehelmintizacija


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokažite mu uputstvo ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne vakcinisati gravidne mačke.

  Ne preporučuje se primena tokom laktacije. Interakcije sa drugim proizvodima

  Nema dostupnih informacija u vezi bezbednosti i efikasnosti istovremene upotrebe ove vakcine sa kojim drugim veterinarskim lekom.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.04.2015


 12. OSTALI PODACI


Primarno pakovanje:

Liofilizat: Bočica od stakla tipa I, sa zatvaračem od butil elastomera i aluminijskom kapicom, sa 1 dozom vakcine.

Rastvarač: Bočica od stakla tipa I, sa zatvaračem od butil elastomera i aluminijskom kapicom, sa 1

mL rastvarača.


Sekundarno pakovanje:


Kutija sa 10 doza vakcine (10 bočica liofilizata + 10 bočica rastvarača) Kutija sa 50 doza vakcine (50 bočica liofilizata + 50 bočica rastvarača)


Režim izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QI06AA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

FELIGEN CRP, pakovanje 10 x 1 doza (10x1doza+rastvarač 10x1ml) 323-01-00189-14-003 od

01.04.2015.godine

FELIGEN CRP, pakovanje 50 x 1 doza (50x1doza+rastvarač 50x1ml) 323-01-00190-14-003 od 01.04.2015.godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z