FISKocr

Glucosum


UPUTSTVO ZA LEK


Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/ml, 1x100 ml Glucosum, rastvor za infuziju, 500 mg/ml, 1x500 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D. Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Glucosum

  glukoza 500 mg/ml rastvor za infuziju

  za goveda, konje, svinje, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za infuziju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Glukoza, monohidrat 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Hlorovodonična kiselina, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Terapija primarne i sekundarne hipoglikemije i parenteralni režim ishrane kod goveda, konja, svinja, ovaca, pasa i mačaka; tretman ketoze (acetonemije) kod goveda; kao pomoćna terapija graviditetne toksemije ovaca. Može se koristiti za privremeno otklanjanje simptoma cerebralnog edema i hipoglikemične kome i kao potporna terapija kod trovanja, zapaljenskih i edematoznih procesa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Hiperglikemija, dijabetička koma, hronični nefritis, intrakranijalno i intraspinalno krvavljenje. Hipertoničan rastvor glukoze ne davati subkutano, jer ima lokalni nadražajni efekat (otok i bol).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Intravenska primena rastvora glukoze, naročito hiperosmolarnih rastvora koji imaju nizak pH, može uzrokovati lokalnu reakciju u vidu bola, iritacije vene i tromboflebitisa, kao i nekrozu tkiva ukoliko dođe do ekstravazacije.


  Primena rastvora glukoze može uzrokovati disbalans tečnosti i elektolita, hiperglikemiju, hipokalemiju, hipofosfatemiju i hipomagnezijemiju.

  Kao posledica brze intravenske infuzije i/ili predoziranja preparata može doći do razvoja hiperglikemije sa posledičnom glukozurijom, osmotskom diurezom i dehidratacijom.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, svinje, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Glukoza

  50% rastvor

  goveda i konji:

  100-250 ml

  svinje:

  30-100 ml

  ovce:

  50-100 ml

  psi i mačke:

  10-50 ml

  Hipertonični rastvor glukoze se aplikuje isključivo intravenski. Aplikuje se u sledećim dozama:


  Ukoliko je potrebno tretman se može ponoviti, pri čemu ako je moguće treba koristiti drugu venu.


  Ukoliko je potrebno, može se pripremiti 5% rastvor glukoze, tako što se jedan deo 50% glukoze doda u devet delova vode za injekcije, odnosno Ringerovog ili fiziološkog rastvora.

  Aplikuje se u sledećim dozama:


  Glukoza

  5% rastvor

  goveda i konji:

  500-2000 ml

  svinje:

  50-400 ml

  ovce:

  50-400 ml

  psi i mačke:

  50-400 ml


  Izotonični 5% rastvori glukoze mogu se aplikovati i subkutano. Ako subkutano treba primeniti veću količinu rastvora, ukupnu količinu treba aplikovati na više mesta.

  Rastvor 5% glukoze ne bi trebalo aplikovati brzinom većom od 10 ml/kg/h.


  Rastvor glukoze ne sadrži elektrolite i ne sme se sam koristiti za nadoknadu tečnosti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre i tokom aplikacije primeniti mere asepse i antisepse, odnosno dezinfikovati kožu na mestu na kom će preparat biti aplikovan.


  Pre primene preparat obavezno temperirati do temperature tela životinje.


  Pošto lek ne sadrži konzervans, sadržaj koji preostane u boci nakon izvlačenja potrebne količine rastvora treba odbaciti.

  Ukoliko je potrebno tretman se može ponoviti, pri čemu ako je moguće treba koristiti drugu venu. Glucosum 50% kao hiperosmolarni rastvor se sme aplikovati samo sporom intravenskom infuzijom

  kap po kap (ne više od 3 ml/min). Brza intravenska primena rastvora glukoze može dovesti do

  razvoja hiperglikemije, glukozurije i osmotske diureze.


  Kod hipertenzije i diabettes mellitusa –a rastvor koristiti oprezno.


  Klinički pregled i praćenje laboratorijskih parametara, koncentracije elektrolita i acidobazne ravnoteže su neophodni kod produžene parenteralne terapije i uvek kada to zahteva stanje pacijenta.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama. Predoziranje

  Predoziranje glukoze može dovesti do hiperglikemije i glukozurije, osmotske diureze (usled hiperglikemije) i posledične dehidratacije, hiperosmolarne kome.

  U slučaju predoziranja treba prekinuti infuziju, a znaci i simptomi predoziranja se tretiraju

  simptomatskom terapijom.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije, u skladu s procenom veterinara.

  Inkompatibilnosti

  Poznata je inkompatibilnost sa nekim antibioticima (npr. beta-laktamski antibiotici, tetraciklini,

  sulfadiazin-natrijum) i heparinom.

  Interakcije

  U infuzioni rastvor glukoze se ne smeju dodavati: aminofilin, rastvorljivi barbiturati, cijanokobalamin, eritromicin, hidrokortizon, kanamicin, rastvori sulfonamida i varfarin. Prilikom mešanja infundibilije glukoze sa rastvorima cijanokobalamina, kanamicin sulfata ili novobiocina dolazi do zamućenja.


  Rastvor glukoze se ne sme mešati ni sa drugim lekovima, ukoliko njihova kompatibilnost nije dokazana.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.01.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla od 100 ml, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

Boca od bezbojnog stakla od 500 ml, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QB05BA03

Broj i datum izdavanja dozvole:

Glucosum, rastvor za infuziju, 1x100 ml: 323-01-0429-12-001 od 28.01.2014.

Glucosum, rastvor za infuziju, 1x500 ml: 323-01-0430-12-001 od 28.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z