FISKocr

IVERMEKTIN-P


UPUTSTVO ZA LEK


IVERMEKTIN-P,100g,premikszamediciniranuhranu,1x100g IVERMEKTIN-P,1000g,premikszamediciniranuhranu,1x1kg IVERMEKTIN-P, 10 kg, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA IVERMEKTIN – P

  ivermektin (2 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 2 mg


  Pomoćna supstanca:

  Saharoza, bezvodna


 4. INDIKACIJE


  Lečenje parazitskih bolesti svinja prouzrokovanih endo- i ekto- parazitima.

  Lek efikasno deluje protiv adultnih i larvenih oblika nematoda gastrointestinalnog i respiratornog trakta: Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi (samo na adultne oblike), Oesophagostomum spp., Metastrongylus spp. (samo na adultne oblike). Lek deluje i protiv parazita koji se nalaze na koži i u koži svinja kao što su vaši (Haematopinus suis) i šugarci (Sarcoptes scabiei var.suis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se slabim i preosetljivim jedinkama.

  Kontraindikovana je primena ovog leka kod drugih vrsta životinja, sem svinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se koristi u terapijskim dozama, preparat ne prouzrokuje neželjena dejstva kod svinja. Samo ponekad, i to pre svega kod mlađih jedinki, mogu nastati promene kao što su ataksija, tremor ili midrijaza.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena terapijska peroralna doza za ivermektin u obliku premiksa iznosi 0,1 mg/kg t.m., odnosno 100 µg/kg telesne mase. Nakon što se lek umeša u finalnu hranu, daje se svinjama kao jedini obrok neprekidno tokom sedam dana.


  Kategorije i težine svinja

  Doza (kg/t hrane)

  Doza (g/100 kg hrane)

  Dužina tretmana (dani)


  Do 40 kg

  1000 g/ 1 tonu hrane (ekv.

  2ppm-a ivermektina)

  100 g/100 kg hrane (ekv.

  2ppm-a ivermektina)


  7


  Preko 40 kg

  1,2 kg/ 1 tonu hrane (ekv.

  2,4 ppm-a ivermektina)

  120 g/ 100 kg hrane (ekv.

  2,4 ppm-a ivermektina


  7


  Krmače i veprovi

  5 kg/ 1 tonu hrane (ekv. 10

  ppm-a ivermektina)

  Ovako napravljenu smešu davati jedinkama u dozi od 3 kg/100kg t.m.

  500 g/ 100 kg hrane (ekv.

  10 ppm-a ivermektina) Ovako napravljenu smešu davati jedinkama u dozi od 3 kg/100 kg t m.


  7


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi u lečenju bilo uspeha, lek se sa hranom mora dobro umešati, kako bi se postigla bolja homogenizacija, da bi svaka jedinka dobila odgovarajuću dozu leka. Zbog toga je najbolje lek prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.


 10. KARENCA


  Meso svinja nije za ishranu ljudi tokom terapije, kao i 12 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Treba biti obazriv u tretmanu mlade prasadi, jer i pri primeni terapijskih doza leka, mada retko, mogu nastati promene kao što su ataksija, tremor ili midrijaza.


  Nema podataka o inkompatibilitetu ivermektina. Ipak, trebalo bi izbegavati mešanje ivermektina sa izopropilalkoholom, hlorom, etilenoksidom, hipohlornom kiselinom, perhlornom kiselinom i jakim oksidacionim sredstvima.


  Prema literaturnim podacima, u kombinaciji sa benzimidazolima i pirantel-pamoatom ivermektin deluje sinergistički.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Kod mešanja leka sa hranom obavezno staviti rukavice i masku za nos i usta. Za vreme rada ne pušiti i ne jesti, a nakon rada oprati ruke toplom vodom i sapunom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa vežećim propisima.

  Ivermektin-P ne sme dospeti u vodotokove jer je štetan za ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.07.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1 x 100g: štampana tripleks folija PET/AI/PE

1 x 1000g: polietilenska kesa u kartonskoj kutiji

1 x 10 kg: dvostruka kesa od polietilena u dvoslojnoj papirnj vreći prošivenoj koncem

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj dozvole: 1 x 100g: 372-2010-14-01-001 od 25.07.2011.

1 x 1000g: 371-2010-14-01-001 od 25.07.2011.

1 x 10 kg: 323-01-0451-12-001. od 24.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z