FISKocr

MAGNUM 44 LS


UPUTSTVO ZA LEK


MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 1 kg MAGNUM 44 LS, premiks za mediciniranu hranu, 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.

Adresa: Nebojšina 41, 11000 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Magnum 44 LS

  linkomicin, spektinomicin premiks za mediciniranu hranu za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivne supstance:

  Linkomicin-hidrohlorid 22 mg

  Spektinomicin-hidrohlorid 22 mg

  Pomoćna supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Za kontrolu i lečenje dizenterije svinja primarno uzrokovane sa Serpulina hyodysenteriae zajedno sa Fusobacterium, Clostridium i/ili Campylobacter spp. koji su osetljivi na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

  Za kontrolu i lečenje enteritisa kod svinja uzrokovanih Escherichia coli i Salmonella spp. osetljivi na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

  Za kontrolu i lečenje enteritisa kod svinja koju izaziva Lawsonia intracellularis (ileitis).

  Kao pomoćni terapeutik u suzbijanju mikoplazmatske pneumonije kod svinja.

  U lečenju MMA sindroma kada je uzročnik osetljiv na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Primena leka MAGNUM 44 LS je kontraindikovana kod preživara, konja, živine, kunića i ostalih malih herbivora.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Najčešće se javljaju gastrointestinalni poremećaji izraženi kao mučnina, povraćanje, abdominalni grčevi, proliv i pseudomembranozni kolitis. Retko se javljaju reakcije preosetljivosti izražene kao crvenilo i iritacija kože koji nestaju nekoliko dana posle prestanka primene leka.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  U lečenju i kontroli enteritisa:

  Lečenje: 2 kg preparata po toni hrane u toku 3 nedelje ili dok ne prestanu klinički znaci bolesti. Kontrola: 1-2 kg preparata po toni hrane u rizičnom periodu.

  Lečenje MMA: 1-2 kg preparata po toni hrane u toku 5-10 dana pre i 2-3 nedelje posle prašenja.

  U kontroli mikoplazmatske pneumonije: 1-2 kg preparata po toni hrane primenjivati svakodnevno u rizičnom periodu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. Napravljenu mediciniranu hranu treba utrošiti odmah.

  Za primenu na životinjama!


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi tokom primene leka, kao i 2 dana nakon poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom za lek. Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, treba prekinuti sa primenom leka i odmah potražiti pomoć veterinara.


  Za primenu na životinjama


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje se primena leka MAGNUM 44 LS tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije:

  Obzirom da postoji antagonizam između linkomicina i eritromicina ne treba ih primenjivati istovremeno. Pokazano je da linkomicin blokira neuromuskularnu provodljivost, pa ga ne treba koristiti sa drugim lekovima iz ove grupe (npr. tubokurarin, pankuronijum).


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose

  zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na linkomicin i/ili spektinomicin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu originalno pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Polietilenska kesa sa 1kg ili 10kg premiksa za mediciniranu hranu. Spoljašnje pakovanje: plastična posuda sa poklopcem.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA94

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-0471-12-001 od 18.03.2014. za lek Magnum 44 LS 1 x 1 kg

323-01-0472-12-001 od 18.03.2014. za lek Magnum 44 LS 1 x 10 kg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z