FISKocr

Maxamox 200


UPUTSTVO ZA LEK


Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 1 kg Maxamox 200, oralni prašak, 1 x 10 kg Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 20 g Maxamox 200, oralni prašak, 20 x 100 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš broj 62, Bački Vinogradi, Subotica


Podnosilac zahteva: FISH Corp 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, 11000 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp 2000 d.o.o., Salaš br.62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  MAXAMOX 200

  amoksicilin (200 mg/g) oralni prašak

  svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i ćurići


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin, trihidrat 200 mg

  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  MAXAMOX 200 oralni prašak je antibiotik širokog spektra koji je indikovan u lečenju bakterijskih infekcija respiratornog, gastrointestinalnog i urinarnog trakta, kao i infekcija kože i mekih tkiva kod teladi (do početka preživanja), svinja, brojlera i ćurića.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat MAXAMOX 200 se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na peniciline i cefalosporine. Lek se ne primenjuje kod odraslih preživara, konja i malih herbivora (zečeva, zamoraca, hrčaka). Takođe, lek se ne primenjuje kod koka nosilja čija se jaja koriste za ljudsku ishranu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih životinja moguća je pojava dijareje kao i pojava reakcija preosetljivosti. U tom slučaju terapiju treba odmah prekinuti. U slučaju pojave ozbiljnih reakcija preosetljivosti, odmah potražiti pomoć veterinara.

  Ako primetite neželjena dejstva obavestite Agenciju za lekove i/ili predtsvanika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, telad (do početka preživanja), brojleri i ćurići


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  MAXAMOX 200 se primenjuje oralno, dodavanjem u vodu za piće ili dodavanjem u hranu, u sledećim dozama:


  Brojleri i ćurići: dnevnu dozu od 40-80 g leka treba rastvoriti u 80 litara vode za piće dnevno što je dovoljno za 100 jedinki prosečne telesne mase od 1 kg.


  Svinje i telad: 2-4 g leka na 100 kg telesne mase treba dati dva puta dnevno rastvoreno u vodi za piće, odnosno 1-2 kg leka na tonu hrane.


  Terapija traje 4 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode/hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini vode/hrane. Rastvor leka u vodi za piće mora se upotrebiti u toku dana. Svakodnevno pripremati svež lekoviti rastvor. Životinjama treba onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Za postizanje bistrog rastvora leka potrebno je 20 g leka rastvoriti u najmanje 7 litara vode.


  Za primenu na životinjama.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva tretiranih životinja nisu upotrebljiva za ishranu ljudi tokom primene leka, kao i 7 dana od poslednje primene leka kod svinja i teladi, 2 dana od poslednje primene kod brojlera i 5 dana kod ćurića.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.

  Rok uopotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom za lek.


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  MAXAMOX 200 oralni prašak treba pažljivo upotrebljavati u toku graviditeta i laktacije i to samo

  onda kada je to neophodno.


  Interakcije

  Tetraciklin smanjuje efikasnost amoksicilina. Probenecid usporava klirens amoksicilina kod teladi, svinja i drugih životinja, zbog čega nastaje povećana koncentracija amoksicilina u serumu i produženo poluvreme eliminacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na peniciline i/ili cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za korisnika.

  Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.06.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Pakovanje 1x1 kg, 1x10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi 1 kesa sa 1 kg ili 1 kesa sa 10 kg oralnog praška.

Pakovanje 20x20 g, 20x100 g:

Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije sa 20 g ili 100 g oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: kutija u kojoj se nalazi 20 kesica sa 20 g ili 20 kesica sa 100 g oralnog praška.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04


Broj i datum izdavanja dozvole:

Maxamox 200,oralni prašak, kesa 1 x 1 kg: 323-01-00444-13-001 od 30.06.2014.

Maxamox 200,oralni prašak, kesa 1 x 10 kg: 323-01-00445-13-001 od 30.06.2014.

Maxamox 200,oralni prašak, kesica 20 x 20 g: 323-01-00464-13-001 od 30.06.2014.

Maxamox 200,oralni prašak, kesica 20 x 100 g: 323-01-00465-13-001 od 30.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z