FISKocr

NORAMIN®


UPUTSTVO ZA LEK


NORAMIN®, rastvor za injekciju, 1x50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA NORAMIN®

  Metamizol-natrijum (500 mg/ml) rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Metamizol-natrijum 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Vinska kiselina, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


 5. KONTRAINDIKACIJE


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Produžena primena metamizola može da prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanje, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre. Visoke doze ovog leka, zbog prenadraženosti centralnog nervnog sistema, mogu da prouzrokuju ataksije i grčeve.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Kod jakih bolova i grčeva lek treba aplikovati sporo intravenski, ali se može aplikovati i intramuskularno. Preporučuje se kombinacija oba načina primene.

  Konjima se lek aplikuje intravenski.


  Lek se obično primenjuje jednom dnevno. Ako je potrebno, doza leka se moze ponoviti jednom ili dva puta u toku dana, u intervalu od 8 sati.

  Doze leka za intravensku i intramuskularnu aplikaciju:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jednom injekcionom mestu ( i.m.) govedima se maksimalno može dati do 20 ml, a svinjama i ovcama do 10 ml leka.

  Subkutana primena preparata nije preporučljiva zbog jakog lokalnog nadražaja tkiva.

  Ukoliko se lek primenjuje u okviru terapije infektivnih procesa, oni moraju biti pod kontrolom antibiotika.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao ni 12 dana od poslednje aplikacije leka.

  Mleko tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao ni 5 dana od poslednje aplikacije leka.


  Preparat se ne primenjuje kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Sportskim konjima preparat se ne daje najmanje 5 dana pred takmičenje.

  Lek ne treba davati istovremeno sa bilo kojim drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom (NSAIL), zbog mogućeg antagonizma ili potenciranja toksičnih neželjenih efekata.

  Ne primenjivati ga zajedno sa barbituratima (skraćuju efekat NORAMIN®-a) i hlorpromazinom

  (nastaje hipotermija).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.04.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica 1x50 ml Režim izdavanja: Izdaje se na recept. ATCvet kod: QN02BB02

Broj dozvole: 323-01-0052-11-004 od 18.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z