FISKocr

Flumax


UPUTSTVO ZA LEK


Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA FLUMAX

  florfenikol (20 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu za svinje, ribe


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Florfenikol 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Svinje:

  Koristi se za lečenje i kontrolu respiratornih oboljenja kod svinja koje su izazvali Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida osetljivi na florfenikol.

  Pre upotrebe florfenikola treba potvrditi prisustvo oboljenja kod svinja.


  Ribe:

  Florfenikol je indikovan u lečenju furunkuloze i kontroli mortaliteta kod riba koje izazivaju Aeromonas salmonicida i Flavobacterium psychrophilum, kao i enterične septikemije koju izaziva Edwardsiella ictaluri.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se nerastovima koji su namenjeni za razmnožavanje. Lek se ne primenjuje kod riba koje se koriste u reprodukciji.

  Ne primenjivati u slučajevima kod kojih su se prethodno javile alergijske reakcije.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja su opisani smanjeno unošenje vode, tamno braon boja fecesa i konstipacija.

  Najčešća neželjena dejstva florfenikola su proliv i/ili perianalni i rektalni eritem/edem koji se javljaju kod oko 40% tretiranih životinja. Ovi efekti su prolazni. Kod svinja se veoma retko mogu javiti prolazni eritem, pruritis i drugi znaci preosetljivosti. Moguća je pojava dijareje i povraćanja.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i ribe.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u hranu. Svinje

  Terapijska dnevna doza FLUMAX premiksa za mediciniranu hranu za svinje je 10 mg/kg telesne

  težine.

  FLUMAX premiks za mediciniranu hranu se priprema za lečenje većeg broja životinja mešanjem 10 kg preparata (koji sadrži 200 g florfenikola, odnosno 200 ppm) sa jednom tonom hrane. FLUMAX mediciniranu hranu treba davati svinjama kao jedinu hranu u toku 5 dana čime se dozira 10 mg florfenikola po kg telesne težine dnevno. Proračun od 200 ppm koncentracije florfenikola u hrani napravljen je prema potrošnji hrane u količini od 5% telesne težine čime svinje dobijaju 10 mg/kg dnevno.

  Lečenje ne treba da traje duže od 5 dana.

  FLUMAX premiks za mediciniranu hranu može se dati u vodi za piće u dozi od 5g preparata (100 mg florfenikola) na jedan litar vode. Svinje treba da imaju slobodan pristup mediciniranoj vodi. Lečenje ne treba da traje duže od 5 dana.

  Ribe

  Terapijska dnevna doza FLUMAX premiksa za mediciniranu hranu za ribe je 10 mg/kg telesne težine.

  FLUMAX premiks za mediciniranu hranu treba pomešati u hrani za ribe u odnosu 1 kg preparata (koji sadrži 20 g florfenikola) na 20 kg hrane ukoliko ribe unose 1% hrane u odnosu na svoju težinu. Lečenje ne treba da traje duže od 10 dana. Posle davanja leka, ribu treba da pregleda veterinar da bi odredio potrebu za daljim lečenjem.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.

  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane/vode, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane/vode. Svakodnevno pripremati svež medicinirani rastvor. Treba onemogućiti pristup drugim izvorima vode.

  Upotrebiti odmah po mešanju leka sa hranom ili vodom.

  Za primenu na životinjama!


 10. KARENCA


  Svinje: za meso i jestiva tkiva 20 dana.

  Ribe: meso riba nije za ljudsku ishranu 15 dana od poslednjeg tretmana, pri temperaturi vode od 10°C (150°D).


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Životinje koje pokazuju smanjenje apetita i/ili izrazito loše opšte zdravstveno stanje neće

  hranom/vodom uneti dovoljne količine leka pa ih treba tretirati parenteralno. Ovaj lek se ne daje ribama kada je temperatura vode niža od 5°C.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Studije na eksperimentalnim životinjama nisu ukazale na embriotoksične i fetotoksične efekte florfenikola. Bezbednost leka kod krmača u periodu graviditeta i laktacije nije utvrđena.

  Ne preporučuje se upotreba florfenikola za vreme graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Lek se ne primenjuje istovremeno sa tiamfenikolom i baktericidnim lekovima.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja može doći do smanjenja prirasta, potrošnje hrane i vode, perianalnog eritema i edema, kao i do promena u nekim hematološkim i hemijskim parametrima koji ukazuju na dehidrataciju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose odgovarajuće zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na florfenikol treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za korisnika.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  11.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1 x 1 kg i 1 x 10 kg

Unutrašnjepakovanje: polietilenska kesa koja sadrži 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu. Spoljašnjepakovanje: plastični kontejner sa poklopcem od polipropilena bele boje.

ATCvet kod: QJ01BA90

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

323-01-00540-14-002 od 11.08.2015. za Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 1 kg

323-01-00541-14-002 od 11.08.2015. za Flumax, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1 x 10 kg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z