FISKocr

Ivermektin-S


UPUTSTVO ZA LEK


Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 1x30 ml

Ivermektin-S, rastvor za injekciju, 1x100 ml


Proizvođač: Veterinarski zavod Subotica A.D. Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: Veterinarski zavod Subotica A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarski zavod Subotica A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Veterinarski zavod Subotica A.D. Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA IVERMEKTIN-S

  (ivermektin)

  rastvor za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca Ivermektin…………………………………………………………….10,0 mg Ekscipijensi

  benzilalkohol, dimetilsulfoksid, propilenglikol


 4. INDIKACIJE


  Lečenje parazitskih bolesti uzrokovanih želudačno-crevnim i plućnim nematodama, kao i parazitima kože.


  Goveda:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i smrt.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin.

  Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad kod ovaca subkutana aplikacija može biti praćena bolnom reakcijom, a kod goveda i otokom. Ove reakcije spontano nestaju.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje subkutano, jednokratno, u sledećem volumenu:


  Goveda: 1 ml leka na 50 kg t.m. (0,2 mg ivermektina na 1 kg t.m.). Lek je najbolje aplikovati u kožni nabor na vratu. Na jednom mestu se sme aplikovati najviše 10 ml leka.


  Ovce: 0,5 ml leka na 25 kg t.m. (0,2 mg ivermektina na 1 kg t m.), potkožno u vrat. Kod lečenja šuge ovaca lek se aplikuje dvokratno, u razmaku od 7 dana.

  Svinje: 1 ml leka na 33 kg t m. (0,3 mg ivermektina na 1 kg t.m.), potkožno u predelu vrata. Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristiti sterilnu iglu i špric.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice): 49 dana

  Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.


  Ovce (meso i iznutrice): 42 dana

  Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.


  Svinje (meso i iznutrice): 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ivermektin S se ne sme mešati sa drugim lekovima u istoj brizgalici.


  Treba sprečiti kontakt tretiranih i netretiranih životinja najmanje 7 dana po završetku tretmana.


  Kod svinja se pored redovne dehelmintizacije preporučuje davanje preparata nerastovima dva puta godišnje; krmačama jednu do dve nedelje pre prašenja, a nazimicama jednu do dve nedelje pre pripusta i prašenja. Novopridošle životinje treba tretirati i izolovati 7-10 dana pre mešanja sa ostalim životinjama. Sve tovljenike tretirati pre smeštaja u objekte za tov.

  Prasad u postnatalnom periodu može da ispolji posebnu osetljivost na dejstvo ivermektina.


  Predoziranje:

  Goveda i ovce: jednokratna subkutana aplikacija doze od 4.0 mg ivermektina po kg t m. (20 puta veća od preporučene) izaziva ataksiju, depresiju i ležanje.

  Svinje: jedna subkutano aplikovana doza od 30 mg ivermektina po kg t.m. (100 puta veća od preporučene doze od 0.3 mg/kg) dovodi do letargije, ataksije, obostrane midrijaze, intermitentnog tremora, otežanog disanja i prinudnog postranog ležanja.


  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima. Ivermektin-S ne sme dospeti u vodotokove jer je izrazito toksičan za ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.12.2011.


 15. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah


Pakovanje: Staklena bočica 30 ml u kartonskoj kutiji Staklena bočica 100 ml u kartonskoj kutiji


ATCvet kod: QP54AA01


Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


Broj rešenja: Bočica 30 ml: 246-2010-14-01-001 od 15.12.2011.

Bočica 100 ml: 247-2010-14-01-001 od 22.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z