FISKocr

Mediprofen


UPUTSTVO ZA LEK


Mediprofen, rastvor za injekciju 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o. Beograd

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Vetmedic d.o.o.

  Ustanička 17, Voždovac, 11010, Beograd, Republika Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija.


 2. IME LEKA


  Mediprofen, ketoprofen 100 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda i svinje.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Ketoprofen 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 10 mg


  Ostale pomoćno supstance: L-arginin; limunska kiselina, monohidrat i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lek Mediprofen sadrži ketoprofen, nesteroidni antiinflamatorni lek sa izraženim antiinflamatornim, antipiretičkim i analgetskim dejstvom.


  Goveda: Potporna terapija puerparalne pareze, terapija hipertermije u toku bakterijskih infekcija respiratornog trakta zajedno sa odgovarajućom antimikrobnom terapijom, potporna terapija akutnih kliničkih mastita, uključujuči i endotoksične mastitise u kombinaciji sa antimikrobnim lekovima, ublažavanje bola i edema vimena posle teljenja.


  Svinje: Ublažavanje hiperpireksije i respiratornih poremećaja kod bakterijskih ili virusnih infekcija respiratornog sistema, zajedno sa antimikrobnom terapijom, kao potporna terapija MMA sindroma zajedno sa odgovarajućim antimikrobnim lekovima.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod goveda i svinja kod kojih je prethodno ispoljena preosetljivost na ketoprofen.

  Ne primenjivati druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) istovremeno niti 24 sata pre ili posle primene Mediprofen-a.

  Ne koristiti kod životinja kod kojih su zabeležena oboljenja ili poremećaji u radu srca, jetre, bubrega, kod pacijenata kod kojih postoji mogućnost gastrointestinalnih ulceracija i krvarenja, kao i kod pacijenata sa istorijom krvnih diskrazija i preosetljivosti na ketoprofen.

  Lek ne bi trebalo primenjivati kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja jer se povećava rizik od ispoljavanja nefrotoksičnosti.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod ostalih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, kao posledica inhibicije sinteze prostaglandina kod nekih jedinki može doći do gastrične i renalne intolerancije.

  Alergijske reakcije su izuzetno retke ali su moguće i u slučaju pojavljivanja terapiju treba prekinuti.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno.


  Goveda: Preporučena doza ketoprofena je 3mg/kg telesne mase, ili 1ml leka Mediprofen na 33kg telesne mase, primenjeno duboko intramuskularno, jednom dnevno do tri dana.


  Svinje: Preporučena doza ketoprofena je 3mg/kg telesne mase, ili 1ml leka Mediprofen na 33kg telesne mase, primenjeno duboko intramuskularno, jednom dnevno do tri dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Na jedno injkeciono mesto ne može se aplikovati više od 10ml leka.

Primena ovog leka kod životinja mlađih od 6 nedelja ili kod veoma starih životinja može imati dodatni rizik od ispoljavanja neželjenih dejstava. Ukoliko se primena leka ipak mora izvršiti, potrebno je smanjiti dozu i pažljivo pratiti pacijenta.

Lek ne bi trebalo primenjivati kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja jer se povećava rizik od ispoljavanja nefrotoksičnosti.

Voditi računa da ne dođe do intraarterijske aplikacije lek. Ne prekoračiti terapijsku dozu niti dužinu tretmana.


10.

KARENCA


Goveda:


Svinje:


Meso: Mleko: Meso:


4 dana.

nema ograničenja. 4 dana.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


 2. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Voditi računa da ne dođe do intraarterijalne aplikacije. Nikako ne prekoračiti preporučenu dozu i

  dužinu terapije.

  Na jedno injekciono mesto ne može se aplikovati više od 10ml leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može primenjivati kod steonih krava i krava u laktaciji kao i kod krmača u laktaciji, uz posebno oprezno praćenje tretiranih životinja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko lek dođe u kontakt sa kožom ili sluzokožama (kao i očima) potrebno je isprati tekućom vodom. Ne jesti, piti ili pušiti tokom rada sa ovim lekom. Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja. Ukoliko se to ipak desi, potražiti pomoć lekara.


  Interakcije

  Neki nesteroidni antiinflamatorni lekovi ispoljavaju visok afinitet prema proteinima plazme i dolazi

  do kompeticije sa drugim lekovima koji takođe pokazuju sličan afinitet. Ova kompeticija može biti razlog ispoljavanja toksičnosti.

  Istovremeno sa ovim lekom ne treba primenjivati druge nefrotoksične lekove, druge NSAIL,

  antikoagulante i diuretike.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Bilo koji neiskorišćeni veterinarski lek ili materijal kontaminiran veterinarskim lekom, treba da bude uklonjen prema važećim zakonskim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.10.2014.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: tamna, staklena bočica od 100 mL

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QM01AE03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00463-13-001 od 22.10.2014. godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z