FISKocr

CANIGEN DH(A2)PPiL


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


CANIGENDH(A2)PPiL,liofilizatirastvaračzasuspenzijuzainjekciju,50x1doza


(zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.


Adresa: 1 ère avenue-2065m-L.I.D., 06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


VIRBAC S.A.

1 ère avenue-2065m-L.I.D.

06516 Carros-Francuska


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Velvet Animal Health d.o.o. Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  CANIGEN DH(A2)PpiL

  Vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (Lederle soj), živi Adenovirus-tip 2 (Manhattan soj), živi virus parainfluence (Manhattan soj), živi parvovirus (CPV780916 soj) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.

  Liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju Psi


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Vakcina CANIGEN DH(A2)PPi/L satoji se od bočice liofilizata i bočice rastvarača.


  1bočicaliofilizataCANIGENDH(A2)PPi sadrži:


  Aktivne supstance:

  živi atenuirani Virus štenećaka (soj Lederle) najmanje10exp3 - najviše10exp5 TCID50/doza.

  živi atenuirani Adenovirusa pasa tip 2 najmanje 10exp4 - najviše10exp6 TCID50/doza živi atenuirani Parvovirusa pasa najmanje 10exp5 - najviše 10exp7 TCID50/doza živiatenuirani Virus Parainfluence pasanajmanje 10exp5 - najviše 10exp7 TCID50/doza


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-hlorid, natrijum-dihidrogensulfat bezvodni, laktoza monohidrat, želatin, kalijum-

  hidrogenfosfat bezvodni, 1-glutaminska kiselina, kalijum dihidrogenfosfat, kalijum-hidroksid, medijum (preostale komponenete sa gentamicinom).


  1bočicarastvaračaCANIGENLsadrži:


  Aktivne supstance:

  inaktivisane bakterije Leptospira canicola ≥ 80% zaštite(*)

  inaktivisane bakterije Leptospira icterohaemorrhagiae ≥ 80% zaštite(*) (*) ≥ 80% zaštite (test na hrčkovima) u skladu sa Ph. Eur.(mon.447)


  Pomoćne supstance:

  Saharoza, tripton, kalijum-dihidrogen fosfat bezvodni, kalijum dihidrogenfosfat, voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pasa protiv stenećaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze, parainfluence i leptospiroze.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se bolesnim i životinjama u periodu rekovalescencije, mršavim, kahektičnim i iscrpljenim životinjama, kao i životinjama invadiranim parazitima.

  Ne daje se tokom graviditeta i laktacije


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća pojava lakog i prolaznog bola na mestu ubrizgavanja.

  Kao i kod drugih vakcinacija, moguće je da se kod pojedinih životinja javi preosetljivost.

  Ukoliko se javi anafilaktična reakcija, hitno treba primeniti glukokortikosteroide i antihistaminike.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Bočica CANIGEN-a DH(A2) PPi treba da se rekonstituiše sa celokupnim sadržajem bočice CANIGEN L. Iskoristiti celokupan sadržaj rekonstituisane vakcine.


  Primarnavakcinacija

  Vakcinisati štenad u starosti 8 nedelja, subkutano, jednom dozom vakcine Canigen DH(A2)PPiL i revakcinisati za 4 nedelje od primarne vakcinacije.

  U slučaju da se zakasni sa vakcinacijom, vakcinisati u bilo kojoj starosnoj dobi i revakcinisati posle 4 nedelje.

  Revakcinacija

  Revakcinacija se vrši jednom godišnje, subkutano, jednom dozom vakcine.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcina se aplikuje u skladu sa uobičajenim aseptičnim uslovima za vakcinaciju. Rekonstituisanu vakcinu upotrebiti u roku od 2 sata, ukoliko je čuvana na temperaturi do 25°C.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi od 2-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: 2 sata na temperaturi do 25°C


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Preporučuje se da se životinje tretiraju protiv intestinalnih parazita (dehelmintišu) 10 dana pre vakcinacije.

  Vakcinisati samo zdrave pse!

  Aktivna imunizacija se postiže tek 21 dan posle vakcinacije, pa u tom periodu treba izbegavati

  kontakt vakcinisane životinje sa drugim životinjama. Canigen DH(A2)PPi se rekonstituiše sa Canigen L.

  Ne aplikovati glukokortikoide, imunosupresive i antivirusne lekove u danima pre i posle

  vakcinacije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje se vakcinacija tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Treba preduzeti uobičajene mere opreza da se spreči dodir sa kožom ili slučajno samo-

  ubrizgavanje.

  U slučaju da dođe do povrede ili samoubrizgavanja, hitno potražiti medicinsku pomoć.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Novembar 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: staklena bočica Canigen DH(A2)PPi + staklena bočica Canigen L Kutija 50 x 1 doza (50 bočica liofilizata + 50 bočica rastvarača).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI07AI02

Broj dozvole: 235-2010-14-01-001 od 11.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z