FISKocr

NEOSTREP


UPUTSTVO ZA LEK


NEOSTREP , suspenzija za injekciju, boca 1x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Belog goluba 20, Palić Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Belog goluba 20, Palić, Srbija

 2. IME LEKA NEOSTREP

  Benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin (200.000 i.j. /ml+ 200mg/ml)

  Suspenzija za injekciju

  za konje, goveda, ovce, koze, svinje i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Benzilpenicilin-prokain 200 000 i.j.

  Dihidrostreptomicin (u obliku sulfata) 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum formaldehidsulfoksilat 0.432 mg Metilparahidroksibenzoat 1.0 mg

  Natrijum citrat 17.86 mg

  Kalijum dihidrogenfosfat 2.32 mg

  Dinatrijum EDTA 0.102 mg


  Ostale pomoćne supstance: simetikon emulzija, povidon K12, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Preparat je namenjen za terapiju mešanih akutnih i hroničnih, primarnih i sekundarnih infekcija respiratornog (Pasteurella spp., Hemophylus spp., Klebsiella spp., Mycobacterium tuberculosis), urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta, kao i infekcija mekih tkiva kože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivne supstance u leku (Brucella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Leptospira canicola, Corinebacterium spp., E. coli, Vibrio foetus, Clostridium tetani, Cl. perfringens, Cl. renale, Staphylococcus aureus i Streptococcus agalactie, Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix insidiosa, Bacillus anthracis i Actinomyces bovis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne aplikuje životinjama preosetljivim na penicilin, cefalosporine i aminoglikozide, kao ni životinjama sa oštećenjem bubrega, jetre i vestibulokohleoarnog aparata.


  Ne treba ga koristiti kod gravidnih krmača i nazimica jer može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus.

  Ne daje se malim herbivorima (zamorac, gerbil, hrčak).

  Preparat se ne daje sasvim mladim životinjama, kao ni trkačkim konjima 2 nedelje pred trku.

  Lek se ne primenjuje kod ovaca i koza čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Ne daje se konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi.

  Ne davati lek intravenski.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod životinja koje su primale ovaj lek može doći do pojave reakcija preosetljivosti (alergija, anafilaksija), nervnih poremećaja (uznemirenost, nekoordinisano kretanje, povraćanje, grčevi, oštećenje sluha). Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih se posle primene može javiti hiperpireksija, povraćanje, otok vulve, cijanoza ekstremiteta. Kod gravidnih krmača i nazimica moguća je pojava vaginalnog pranja i abortusa.

  Na mestu primene leka moguća je lokalna reakcija koja spontano prolazi.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, koze, svinje i psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intramuskularno, jednom dnevno, u količini od 0.5 do 1 ml na 10 kg telesne mase za sve ciljne vrste životinja. Aplikaciju ponavljati svakodnevno tokom 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe promućkati bočicu.

  Ne prekoračivati preporučenu dozu leka.


  Ako je doza kod goveda i konja veća od 10 ml, kod svinja, ovaca i koza 5 ml, a kod pasa 2 ml lek se aplikuje na više injekcionih mesta.

  Ne upotrebljavati ovaj lek istovremeno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi, linkozamidi) zbog antagonističkog delovanja.

  Moguća je pojava alergijskih reakcija. U tom slučaju treba primeniti antihistaminike i

  glukokortikoide.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih goveda, svinja i ovaca nije za ljudsku upotrebu tokom trajanja tretmana kao i 30 dana od poslednje aplikacije leka.

  Ne daje se konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi.

  Mleko krava se ne koristi za ljudsku ishranu tokom terapije i 4 dana od poslednje primene leka. Lek se ne koristi kod ovaca i koza čije se mleko koristi za ljudsku ishranu.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Moguća je pojava alergijskih reakcija na lek. U tom slučaju treba primeniti antihistaminike i glukokortikoide.


  Na ovaj lek su posebno osetljive svinje kod kojih se posle primene može javiti hiperpireksija, povraćanje, otok vulve, cijanoza ekstremiteta pa i abortus.


  Ne upotrebljavati ovaj lek istovremeno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi, makrolidi, linkozamidi), zbog antagonističkog delovanja.

  Penicilin pojačava efekat antikoagulacionih supstanci. Nafcilin, metacilin, koksicilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidi pojačavaju antimikrobnu aktivnost penicilina. Lek se ne primenjuje ni sa miorelaksansima, solima magnezijuma i opštim anesteticima zbog potenciranja neuromišićne paralize, koju inače prouzrokuje dihidrostreptomicin. Takođe, ne primenjuje se istovremeno ni sa diuretikom furosemidom i drugim potencijalno nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima. Kiseline i baze inaktivišu dihidrostreptomicin.


  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije: Lek se može koristiti tokom laktacije i graviditeta, ali sa posebnim oprezom zbog mogućeg oštećenja sluha fetusa. Kod gravidnih krmača i nazimica može uzrokovati pojavu vaginalnog pranja i abortus.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini mogu nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili lokalne primene kod alergičnih osoba prouzrokovati reakcije preosetljivosti. Osobe preosetljive na peniciline mogu istovremeno biti

  preosetljive i na cefalosporine. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad su vrlo teške pa je u takvim okolnostima potrebno zatražiti lekarsku pomoć. Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine ne smeju da rukuju sa ovim lekovima jer nastala anafilaktička reakcija

  može da bude opasna po život. Posle aplikacije leka potrebno je ruke temeljno oprati vodom i

  sapunom, a bolja zaštita se postiže nošenjem zaštitnih rukavica.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla tipa II od 100ml.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA01

Broj dozvole: 323-01-0635-11-001 od 25.07.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z