FISKocr

Livacox T


UPUTSTVO ZA LEK


Livacox T, oralna suspenzija,10x1000 doza (10x10ml) Livacox T, oralna suspenzija,10x5000 doza (10x50ml)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biopharm, Research Institute of Pharmacy and Veterinary Drags, A.S.


Adresa: Jilove u Prahy,Pohori-Chotoun 90, Češka


Podnosilac zahteva: Beovetrina DOO


Adresa: Igmanska br. 4, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Beoveterina DOO Igmanska br.4, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biopharm, Research Institute of Pharmacy and Veterinary Drags, A.S.

  Jilove u Prahy,Pohori-Chotoun 90, Češka


 2. IME LEKA LIVACOX T

  vakcina koja sadrži žive kokcidije Eimeria acervulina, Eimeria maxima i Eimeria tenella

  oralna suspenzija za piliće tovu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  1 doza (0.01 ml) vakcine sadrži:

  Eimeria acervulina 300-500 sporuliranih oocista Eimeria maxima 300-500 sporuliranih oocista Eimeria tenella 300-500 sporuliranih oocista


  Pomoćne supstance: Konzervans: Hloramin B Prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Prevencija kokcidioze prouzrokovane kokcidijama Eimeria acervulina, Eimeria maxima i.Eimeria tenella.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovano je korišćenje kokcidiostatika u toku celog perioda uzgoja i kasnije tokom eksploatacije. Kontraindikovano je korišćenje sulfonamida i drugih antibakterijskih lekova sa antikokcidijalnim delovanjem, najmanje 2 dana pre, kao i 14 dana nakon vakcinacije.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu zabeležena neželjena dejstva.


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići u tovu.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vakcina se pilićima aplikuje kroz vodu za piće.

  Pre primene vakcine, pilićima se uskraćuje voda za piće najmanje 2-3 sata. Potom se bočica sa vakcinom dobro protrese i resuspenduje u odgovarajućoj količini hladne i čiste vode, što zavisi od broja pilića koji se vakcinišu.

  Za optimalno doziranje potrebna količina vode za piće koristi se sledeća formula: Broj pilića (u hiljadama) x starost pilića u danima = količina vode u litrima.

  Tako na primer za vakcinaciju 1000 pilića u starosti od 5 dana treba 10 ml vakcine (1 ml vakcine = 100 doza) resuspendovati u 5 litara vode (1 x 5), odnosno za vakcinaciju 5000 pilića u starosti od 7

  dana, treba resuspendovati 50 ml vakcine u 35 l vode (5 x 7 = 35).

  Pilići treba da popiju svu vodu sa vakcinom u sledeća 2 sata. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom, napajanje se nastavlja sa pijaćom vodom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pilići treba da popiju svu vodu sa vakcinom u sledeća 2 sata. Kada pilići popiju svu vodu sa vakcinom, napajanje se nastavlja pijaćom vodom.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Vakcinu čuvati i transportovati na temperaturi od 2 do 8 C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: u originalnom pakovanju 9 meseci.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: Nakon otvaranja bočice i delimičnog uzimanja vakcine, preostali deo vakcine može se upotrebiti za vreme čitavog roka trajanja koje se odnosi na tu seriju, u

  koliko je boca nakon otvaranja hermetički zatvorena.


  Rok upotrebe posle rastvaranja ili rekonstitucije: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Vakcinišu se samo zdravi pilići držani u dobrim zoohigijenskim uslovima.

  Potrebno je obezbediti dovoljan broj pojilica kako bi svi pilići dobili potrebnu dozu vakcine.

  Ako se vakcinisane životinje šalju u dijagnostičku laboratoriju ili na patohistološki pregled, potrebno je napomenuti da su životinje vakcinisane protiv kokcidioze, kako se prisustvo oocista ne bi protumačilo kao kokcidioza


  Predoziranje (10 puta veća doza) neće prouzrokovati negativne simptome.


  Nisu zabeležene druge interakcije osim onih navedenih u poglavlju Kontraindikacije.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi istovremeno sa drugim lekovima. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.12.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Plastična bočica zatvorena čepom na navoj, zapremine 25 ml, sa 1000 doza (10 ml) vakcine. Plastična bočica zatvorena čepom na navoj, zapremine 70 ml sa 5000 doza (50 ml) vakcine.


Sekundarno pakovanje: kutija sa 10x1000 doza i

kutija sa 10x5000 doza


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AN01


Broj i datum izdavanja dozvole

10x1000 doza (10x10ml) 323-01-00189-13-001 od 26.12.2013.

10x5000 doza (10x50ml) 323-01-00190-13-001 od 26.12.2013.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z