FISKocr

Neostomosan


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Neostomosan, koncentrat za emulziju za kupku, 100 x 5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd


Adresa: Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Madjarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva –Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd Szallas utca 5, 1107, Budapest, Madjarska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Neostomosan

  Transmetrin, tetrametrin (50mg/mL+5 mg/mL) Koncentrat za emulziju za kupku

  Psi


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL koncentrata za emulziju za kupku sadrži:


  Aktivne supstance:

  Transmetrin 50mg

  Tetrametrin 5mg


  Pomoćne supstance:

  Piperonil-butoksid; geronol FF/4; parafinsko ulje; geronol MS; anhidrid sirćetne kiseline;

  butilhidroksitoluen; solvesso 100.


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i tretman infestacije buvama, vašima i krpeljima; terapija sarkoptes i otodektes šuge.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne primenjivati kod pasa mlađih od 6 meseci. Ne primenjivati istovremeno sa drugim insekticidima i akaricidima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih životinja, pre svega mladunčadi, kao i kod malih rasa pasa može se javiti prolazna nelagodnost.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Samo za spoljašnju upotrebu.

  Aplikuje se kupanjem, pranjem ili prskanjem životinje rastvorom u razblaženju 1:200 (5 mL koncentrata na 1 litar vode).

  -Kod infestacije buvama i vašima potrebno je tretirati celu površinu životinje, a takođe i njihovu

  okolinu (kućicu, korpu i sl.) koncentratom razblaženim u vodi u odnosu 1:200. Tretman je jednokratan i ako je potrebno, treba ga ponoviti.

  Tretman sarkoptes šuge mora se ponavljati u intervalima od 10 dana, sve dok dve uzastopne

  skarifikacije kože ne daju negativan rezultat.

  Lezije na spoljašnjem ušnom kanalu koju izaziva Otodectes cynotis se tretiraju direktnim nanošenjem razblaženog koncentrata (1:200). Moraju se tretirati oba uha, a tretman treba ponoviti za 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Samo za spoljašnju upotrebu.

  Jednom napravljeni rastvor treba utrošiti u roku od 24 časa. Preparat je zapaljiv.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe pripremljene (radne) emulzije za kupku: 24 časa na temperaturi do 25°C


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Male rase pasa i mladunci su osetljivi na ovaj preparat i kod njih se može javiti prolazna nelagodnost.

  Ne primenjivati preparat istovremeno sa atropinom i diazepamom, jer oni potenciraju depresivno

  dejstvo piretroida.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Izbegavati kontakt preparata sa očima ili kožom. U toku primene leka nositi zaštitne rukavice.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 15. OSTALI PODACI

.

Pakovanje: 100 staklenih ampula sa 5 mL koncentrata u kartonskoj kutiji

Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara

ATCvet kod: QP53AC30

Broj dozvole: 323-01-296-10-001 od 26.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z