FISKocr

Rodotium 10 %


UPUTSTVO ZA LEK


Rodotium 10 %, rastvor za injekciju, 100 mg/ml, 1x 100 ml (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC

Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o. Beograd

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. Beograd Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC

  39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA


  Rodotium 10 %

  tiamulin (100 mg/ml) rastvor za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca

  Tiamulin

  100 mg


  Pomoćne supstance

  Butilparahidroksibenzoat


  0.2 mg

  Propilgalat

  0.1 mg

  Susamovo ulje, prečišćeno

  do

  1 ml


 4. INDIKACIJE


  Terapija dizenterije uzrokovane sa Brachyspira hyodisenteriae, enzootske bronhopneumonije uzrokovane sa Mycoplasma hyopneumoniae i mikoplazmatskog artritisa uzrokovanog sa Mycoplasma hyosynoviae kod svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod svinja sa poznatom preosetljivošću na tiamulin ili na neku od pomoćnih supstanci. Ne koristiti u slučaju poznate rezistencije uzročnika na tiamulin.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima, moguća je pojava reakcije preosetljivosti na tiamulin, u obliku akutnog dermatitisa sa eritemom i intenzivnim svrabom kože. Ove reakcije su uglavnom blage i prolaznog karaktera, ali u retkim slučajevima mogu biti ozbiljne, kada se primenjuje simptomatski tretman.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Samo za intramuskularnu primenu.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


  Doziranje:

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Moguća je lokalna reakcija i stvaranje ožiljka na mestu aplikacije leka, zbog čega se preporučuje da se lek aplikuje u vratni mišić.

  Lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma.

  Za aplikaciju koristiti odgovarajući višedozni aplikator da bi se izbeglo višestruko probadanje gumenog zapušača. Zapušač na bočici se ne sme perforirati više od 5 puta.

  Lek sadrži susamovo ulje, tako da brizgalice i igle moraju biti suve i ne smeju doći u kontakt sa vodom ili nekim drugim uljem.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 21 dan


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25 °C.

  Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Upotreba leka koja nije u skladu sa preporukama datim u Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tiamulin i da smanji efikasnost lečenja drugim lekovima srodnim tiamulinu.

  Treba izbegavati dugotrajnu ili ponavljanu primenu leka, poboljšavanjem zootehničkih mera i

  temeljnim čišćenjem i dezinfekcijom.

  Ukoliko odgovor na terapiju izostane, treba preispitati postavljenu dijagnozu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Ne prekoračivati preporučenu dozu leka. Jednokratna peroralna doza od 100 mg/kg t m. prouzrokuje ubrzano disanje i stomačne tegobe kod svinja. U slučaju aplikacije 150 mg/kg t.m., prisutna je letargija. Doza od 55 mg/kg t m. u periodu od 14 dana prouzrokuje pojačanu salivaciju i blagu iritaciju stomaka. Tiamulin ima relativno visok terapijski indeks kod svinja. Minimalne letalne doze za svinje nisu utvrđene.


  Interakcije

  Životinje se ne smeju tretirati preparatima koji sadrže monensin, salinomicin ili narasin tokom

  terapije, kao i najmanje 7 dana pre i posle terapije lekom Rodotium 10%, jer to može rezultirati jakom supresijom rasta ili uginućem.

  Tiamulin može redukovati antibakterijsku aktivnost beta laktamskih antibiotika.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamulin treba oprezno da rukuju sa preparatom. Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka.

  Voditi računa da ne dođe do direktnog kontakta leka sa kožom, očima i sluznicama.

  U slučaju da lek dospe u oči, odmah ih isprati sa velikom količinom vode. Ukoliko iritacija potraje, potražiti pomoć lekara.

  U slučaju da lek dospe na kožu, odmah je isprati velikom količinom vode kako bi se smanjila mogućnost apsorpcije kroz kožu.

  Posle upotrebe leka oprati ruke.

  Lek sadrži susamovo ulje. Slučajno samoubrizgavanje može izazvati ozbiljne lokalne reakcije, naročito ukoliko je lek aplikovan u zglob ili prst. U slučaju samoubrizgavanja leka, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.03.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla sa 100 ml rastvora za injekciju, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00230-13-001 od 17.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z