FISKocr

Nobilis® Ma5+Clone 30


UPUTSTVO ZA LEK


Nobilis® Ma5+Clone 30, liofilizat za suspenziju, 10x1000 doza Nobilis® Ma5+Clone 30, liofilizat za suspenziju, 10x2500 doza

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: MARLOfarma d.o.o, Beograd.


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11.000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Marlo farma, Hektorovićeva 20a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Nobilis® Ma5+Clone 30

  vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa (soj Ma5, serotip Massachusetts) i živi virus Newcastle bolesti (soj Clone 30)

  liofilizat za suspenziju za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  U dozi od 1ml nalizi se:

  Aktivna supstanaca

  živi virus infektivnog bronhitisa živuine soj Ma5 najmanje 3,0 log10 EID50

  živi virus Newcastle bolesti soj Clone 30 najmanje 6,0 log10 ELD50


  Ostale pomoćne supstance: sorbitol,kazein,hidrolizovani želatin,dinatrijum fosfat,dihidrat,voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Imunizacija zdravih pilića protiv Massachusetts tipa ili serološki sličnih tipova virusa Infektivnog bronhitisa i protiv Newcastle bolesti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati kahektične, bolesne i parazitima invadirane piliće.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema ih.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: najmanje 3,0 log10 EID50 (IB) i 6,0 log10 ELD50 (ND).


  Program Vakcinacije:

  Vakcina se može davati jednodnevnim pilićima. Optimalno vreme davanja i metod aplikacije zavise od velikog broja faktora kao i lokalne epiziotološke situacije.

  Trajanje i intenzitet vakcinalne reakcije, kao i nastanak solidnog imuniteta generalno zavise od

  zdravlja i telesne kondicije ptica. Higijena i menadžment su takođe važni u postvakcinalnom periodu. Imunitet protiv ND I Massachusetts tipa Infektivnog bronhitisa će trajati približno 6 nedelja. U područjima gde se ND javlja endemski, druga vakcinacija sa Nobilis ND Clone 30 treba da bude data približno 4 nedelja nakon prve vakcinacije. Ukoliko je neophodna hitna vakcinacija u toku perioda nošenja, javlja se prolazni pad nosivosti jaja.

  Način upotrebe: vakcinacija putem spreja, putem vode za piće i intranazalno/intraokularnom metodom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pošto se prethodno sadržaj bočice sa vakcinom rastvori u određenoj količini vode, odnosno rastvarača, vakcina se pilićima aplikuje raspršivanjem (sprej metodom), intranazalno ili intraokularno ili u vodi za piće.

  Raspršivanje (sprej metoda) - Pošto se prethodno vakcina rastvori u svežoj, čistoj vodi bez primesa

  gvožđa i hlora, sipa se u (prethodno dobro opran) aparat za raspršivanje i prska sa rastojanja od 30 do 40 cm. Za vakcinaciju jednodnevnih pilića potrebno je rastvoriti 1.000 doza vakcine u 0,25 l vode, a za vakcinaciju starijih pilića rastvara se 1.000 doza vakcine u 1 l vode. Intranazalno/intraokularna metoda - Rastvoriti vakcinu u fiziološkom rastvoru (obično 30 ml za

  1.000 doza) i aplikovati pomoću kapaljke. Jednu kap treba dati u nozdrvu ili u jedno oko. Moramo se

  uveriti da je kod intranazalne aplikacije kap inhalirana.

  Aplikacija u vodi za piće -Bočice sa vakcinom se otvaraju ispod površine čiste vode bez primesa gvožđa i hlora. Sud u kome se vakcina rastvara, takođe ne sme imati tragove deterdženta ili nekog dezinficijensa. Radi bolje stabilnosti vakcine, odnosno virusa, preporučljivo je u rastvor dodati 0,2% obranog mleka. Hiljadu doza vakcine se rastvori u 20 - 40 litara vode za piće (što zavisi od uzrasta) uz stalno mešanje. Odmah nakon rekonstituisanja vakcina se mora dati pilićima da je konzumiraju. Vakcinu je najbolje primeniti u ranim jutarnjim satima. U cilju ujednačenije konzumacije rastvora vakcine od strane pilića, preporučuje se uskraćivanje vode najmanje dva sata pre primene vakcine. Na ovaj način se vakcinišu pilići stariji od jednog dana, odnosno u prvim nedeljama života.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2°C do 8°C.

  Rok upotrebe liofilizata: najmanje 24 meseca. Rok upotrebe nakon rekonstitucije:2 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama. Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim lekovima ili vakcinama.


  Predoziranje

  Nema simptoma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Koliko god je moguće, osobe koje aplikuju vakcinu treba da izbegavaju kontakt sa vakcinalnim virusom (nošenjem maske za lice), pošto vakcinalni virus može prouzrokovati prolazni konjuktivitis kod ljudi koji dođu u direktni kontakt.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.04.2015 godine

  .


 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje: Vakcine je bočica od stakla hidrolitičke grupe II zatvorena halogenbutil zapušačem i osigurana aluminijumskom kapicom sa otvorom u sredini.

Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija koja sadrži 10 bočica liofilizata za suspenziju (1000 ili 2500 doza) i Uputstvo za lek.


Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AD07

Broj i datum izdavanja dozvole:

Nobilis® Ma5+Clone 30, pakovanje 10 x 1000 doza: 323-01-00307-14-002 od 30.04.2015 godine

Nobilis® Ma5+Clone 30, pakovanje 10 x 2500 doza: 323-01-00308-14-002 od 30.04.2015 godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z