FISKocr

AMOXID


UPUTSTVO ZA LEK


AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x143g AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x358 g, AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1000 g, AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1430g ;

AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 4290 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: TREI S.p.A. Industria Italiana IntegratoriAdresa:

Viale Corassori, 62

41124 Modena, Italija

Podnosilac zahteva: AGRIMATCO GROUP “DIPKOM” dooAdresa:

Narodnog fronta 73/I 21102 Novi Sad, Srbija


Broj rešenja: 323-01-00020-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x143g Broj rešenja: 323-01-00021-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x358 g, Broj rešenja: 323-01-00022-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1000 g, Broj rešenja: 323-01-00023-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1430g ; Broj rešenja: 323-01-00024-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 4290 g


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO GROUP “DIPKOM” doo

  Narodnog fronta 73/I 21102 Novi Sad, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  TREI S.p.A. Industria Italiana Integratori Viale Corassori, 62


  41124 Modena, Italija


 2. IME LEKA


  AMOXID ,

  Amoksicilin oralni prašak

  za telad, svinje i brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca: Amoksicilin,trihidrat .............. 800 mg ( ekvivalentno 696,8 mg amoksicilina) Pomoćne supstance:

  Dinatrijum-edetat; Natrijum- karbonat, bezvodni; Boraks; Glicin; Silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan; Natrijum- laurilsulfat i Laktoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Kod svinja se koristi za lečenje infekcija respiratornog trakta koje su prouzrokovane sa P.multocida i A. pleuropneumoniae

  Kod teladi se koristi za lečenje infekcija respiratornog trakta koje su prouzrokovane sa P.multocida i Streptococcus spp.

  Kod brojlera se koristi za lečenje infekcija koje su prouzrokovane osetljivim sojevima E.coli


  Broj rešenja: 323-01-00020-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x143g Broj rešenja: 323-01-00021-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x358 g, Broj rešenja: 323-01-00022-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1000 g, Broj rešenja: 323-01-00023-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1430g ; Broj rešenja: 323-01-00024-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 4290 g


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kao i svi beta-laktamski antibiotici, amoksicilin može izazvati alergijske reakcije. Proučavajući rezultate eksperimenata i literaturu vezano za upotrebu leka kod ciljnih vrsta, može se reći da ovaj potencijalno toksičan fenomen u praksi nije primećen kod živine i veoma retko kod teladi i svinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Upotreba leka može izazvati alergijske reakcije ( urtikarija, svrab, otoci i anafilaktički šok)


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Telad i svinje: 20 mg amoksicilin trihidrata po kg telesne mase što je ekv. 2.5 g leka na svakih 100 kg telesne mase, podeljeno u dve dnevne doze.

  Brojleri: 20 mg/ kg telesne mase , ekv. 15 g leka na svakih 100 lit. vode za piće, podeljeno u dve dnevne

  doze.


  Lek se daje životinjama peroralno u vodi za piće zavisno od dnevnih potreba za vodom ciljnih vrsta životinja i telesne mase u cilju obezbeđivanja propisane doze.

  U cilju postizanja preporučene doze i izbegavanja smanjene doze ili predoziranja, grupisati životinje prema njihovoj telesnoj masi i precizno izračunati dozu leka koju treba rastvoriti u vodi za piće.

  Preporučuje se da se prvo napravi radni rastvor koristeći 2 g leka na lit. vode, dobro promešati dok se

  potpuno rastvori a zatim taj rastvor pomešati sa potrebnom količinom vode za piće. Lečenje traje 3-5 dana.

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Poštujući uputstvo za doziranje, lek rastvarati u vodi za piće neposredno pre primene.


 10. KARENCA


  Telad: 7 dana

  Svinje: 14 dana

  Brojleri: 2 dana


  Broj rešenja: 323-01-00020-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x143g Broj rešenja: 323-01-00021-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x358 g, Broj rešenja: 323-01-00022-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1000 g, Broj rešenja: 323-01-00023-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1430g ; Broj rešenja: 323-01-00024-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 4290 g


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C , zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 24 meseca Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca

  Rok upotrebe nakon rastvaranja ili rekonstrukcije u vodi : 6 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Preporučljivo je da se kod svake infekcije , dijagnoza potvrdi i izolovanjem uzročnika ( antibiogram). Neadekvatna upotreba leka može može povećati rasprostanjenost bakterijske rezistencije i smanjiti efikasnost lečenja usled moguće unakrsne rezistencije.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek ne davati nosiljama konzumnih jaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Lek se ne sme gutati, udisati, i trebalo bi izbegavati kontakt sa kožom i očima. Lična, zaštitna oprema koja se

  sastoji od rukavica, maske i naočara mora se obući pre početka rukovanja lekom. Amoksicilin može izazvati alergijske reakcije kod ljudi ako se proguta , udahne ili dođe sa njim u kontakt preko kože. Takve reakcije mogu dovesti do ozbiljnog anafilaktičkog šoka. Osobe, alergične na penicilin, ne smeju biti u kontaktu sa lekom. U slučaju da lek dospe u oči ili na kožu, dobro isprati vodom. Ako se pojave simptomi alergije kao što su urtikaria, svrab, otoci, teškoće sa disanjem, potražiti savet lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, kao i ambalaža neškodljivo se uklanjaju u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj se lek koristi.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.05.2014.


  Broj rešenja: 323-01-00020-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x143g Broj rešenja: 323-01-00021-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x358 g, Broj rešenja: 323-01-00022-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1000 g, Broj rešenja: 323-01-00023-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1430g ; Broj rešenja: 323-01-00024-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 4290 g


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kutije: 143g , 358 g, 1000 g, 1430g ; kesa 4290

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00020-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x143g 323-01-00021-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x358 g, 323-01-00022-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1000 g, 323-01-00023-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1430g ; 323-01-00024-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 4290 g


Broj rešenja: 323-01-00020-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x143g Broj rešenja: 323-01-00021-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x358 g, Broj rešenja: 323-01-00022-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1000 g, Broj rešenja: 323-01-00023-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x1430g ; Broj rešenja: 323-01-00024-13-001 od 06.05.2014. za lek AMOXID, oralni prašak, 800mg/g, 1x 4290 g

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z