Medicines Medicines

Oksitetraciklin LA


UPUTSTVO ZA LEK


Oksitetraciklin LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA A.D.

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA:


  Oksitetraciklin LA oksitetraciklin (200 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, svinje i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin 200 mg

  (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)

  Pomoćne supstance:

  Propilgalat 0.2 mg

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat 3 mg

  Ostale pomoćne supstance: monoetanolamin, bezvodni; propilenglikol; magnezijum-hlorid, heksahidrat; monotioglicerol; limunska kiselina, monohidrat; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Тегарiја bronhopneumonija, mastitisa i mеtгitisа goveda, kao i bronhopneumonija sviпја i оvаса uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim па oksitetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod jedinki preosetljvih na oksitetraciklin i druge tetracikline.

  Ne daje se u ranom graviditetu, u poslednjoj trećini graviditeta, kao i sasvim mladim životinjama u uzrastu do tri nedelje.

  Ne primenjuje se kod životinja sa oštećenom jetrom i insuficijentnim bubrezima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povraćanje i prolazna dijareja.


  Na mestu aplikacije može se javiti slabiji otok, koji spontano prolazi za nekoliko dana.


  Tetraciklini primenjeni u višim dozama od terapijske mogu da imaju nefrotoksičan efekat. Ovaj efekat je zapažen i kod tetraciklina sa produženim delovanjem.


  Tetraciklini imaju antianabolički efekat i mogu da prouzrokuju azotemiju koja se može pogoršati dodatnom primenom glukokortikoida. Ovaj lek takođe može prouzrokovati metaboličku acidozu i elektrolitni disbalans.

  Duža primena tetraciklina prouzrokuje oštećenje jetre.

  Kod mladih životinja moguće je deponovanje u kostima i prebojavanje zuba. Moguća je pojava fotodermatitisa.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: Intramuskularna upotreba.

  Preporučena doza oksitetraciklina za sve životinje je 20 mg/kg t.m., odnosno 1mL leka

  Oksitetraciklin LA na 10 kg t.m. Lek se aplikuje jednokratno, a u težim slučajevima oboljenja doza se može ponoviti posle 3-4 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jedno injekciono mesto ne aplikovati više od: 20 mL govedima, 10 mL svinjama i 5 mL ovcama. Ukoliko se doza leka ponavlja treba je dati na drugo injekciono mesto.

  Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati na osnovu nalaza antibiograma.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Goveda: 36 dana

  Svinje: 36 dana

  Ovce: 24 dana

  Lek se ne primenjuje kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 4 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama Ne sme se davati intravenski!

  Ne primenjuje se kod konja, kao i drugih vrsta životinja za koje ovaj lek nije predviđen.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se u ranom graviditetu, u poslednjoj trećini graviditeta, kao i sasvim mladim životinjama u

  uzrastu do tri nedelje.

  Kao i ostali tetraciklini, oksitetraciklin se izlučuje mlekom tretiranih životinja u laktaciji. Ne primenjuje se kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Predoziranje

  Primenjeni u dozi višoj od terapijske, tetraciklini mogu imati nefrotoksičan efekat. Ovaj efekat je zapažen i kod tetraciklina sa produženim delovanjem.


  Interakcije

  Tetraciklini deluju sinergijski sa tilozinom i drugim makrolidnim antibioticima.

  Oksitetraciklin LA se ne sme davati istovremeno sa penicilinima, cefalosporinima i drugim baktericidnim antibioticima.

  Oksitetraciklin LA se ne sme razblaživati (mešati) sa solima kalcijuma jer se između tetraciklina i soli metala stvaraju helati (precipitati), što se manifestuje pojavom kristala.

  Tetraciklini deluju sinergijski sa tilozinom i drugim makrolidnim antibioticima. Ne primenjuje se istovremeno sa kiselinama i antacidima.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

  U slučaju kontakta sa kožom ili očima odmah isprati vodom, zbog moguće pojave iritacije. Nakon primene leka oprati ruke.

  Trеbа ргеduzеti sve mеrе da prilikom aplikacije ne dodje do sаmоubrizgаvапја.

  U slučaju da dodje do sаmоubrizgаvапја leka, odmah роtгаziti роmoć lekara i pokazati mu Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnjepakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena

gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljnjepakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

ATCvet kod: QJ01AA06

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00390-14-001 od 04.08.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org