Apoteke Apoteke
pfizer
Apoteke

TERRALON 20% LA


UPUTSTVO ZA LEK


TERRALON 20% LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.

Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o.

Adresa: Vrbnička 1B, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velvet Animal Health d.o.o.,Vrbnička 1B, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Virbac S.A., Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska


 2. IME LEKA


  TERRALON 20% LA

  oksitetraciklin (200 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, svinje, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Oksitetraciklin 200 mg

  (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)

  Pomoćne supstance:

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat 5 mg

  Ostale pomoćne supstance:

  magnezijum-oksid, laki; povidon K17; N-metilpirolidon; etanolamin; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin, kao što su: Goveda: infekcije respiratornog i gastrointestinalnog trakta, infektivni pobačaji (izazvani hlamidijom, brucelama i leptospirama), infekcije zglobova (artritisi, interdigitalna nekrobaciloza) Svinje: infekcije respiratornog i gastrointestinalnog trakta, mastitisi, MMA sindroma kod krmača, infektivni abortus (izazvan leptospirama).

  Ovce, koze: Enzotski abortus izazvan Hlamidijama.Infekcije respiratornog i gastrointestinalnog trakta, mastitisi, MMA sindrom (Piroplazmoza, Antraks, aktinobaciloza).

  Druge indikacije: anaplazmoza, antraks prouzrokovan Bacillus anthracis, aktinobaciloza, transportna groznica.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre i bubrega. Lek se ne primenjuje kod konja, pasa i mačaka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni terapijske doze mogu se javiti gastrointestinalne smetnje (dijareja) kao i posledica superinfekcije neoseltjivim bakterijama i gljivicama. Alergijske reakcije kod preosetljivih životinja su veoma retke,a u slučaju njihove pojave treba primeniti antihistaminitke i kortikosteroide.


  Nekada se na mestu aplikacije leka može javiti prolazni otok, koji posle nekoliko dana spontano iščezne.

  Kod mladih životinja može doći do poremećaja rasta kostiju i prebojavanja zuba.

  Ako primetite neželjena dejstva ovog preparata obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i/ili Predstavnika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje duboko intramuskularno. Doza za sve vrste životinja iznosi 20 mg/kg telesne mase, odnosno 1ml leka na 10 kg telesne mase, jednokratno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U slučaju da doza prelazi 20 ml za goveda, 10 ml za svinje i 5 ml za ovce i koze, lek se mora aplikovati na više mesta


 10. KARENCA


  Meso nije za ishranu ljudi u toku tretmana i 28 dan nakon poslednje aplikacije leka. Mleko nije za ishranu ljudi u toku tretmana i 7 dana od poslednje aplikacije leka


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek treba primenjivati sa oprezom i samo nakon urađenog antibiograma da bi se izbeglo širenje

  rezistencije. Ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne daje u ranom graviditetu, tokom 2-3 nedelje od gestacije, kao ni i poslednjoj trećini graviditeta. Upotreba tetraciklina tokom perioda razvoja zuba i kostiju može dovesti do prebojavanja zuba i poremećaja razvoja kostiju. Kao i ostali tetraciklini, oksitetraciklin se eliminiše mlekom tretiranih životinja u laktaciji.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oprati ruke posle aplikovanja leka. U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih

  kompletno oprati sa vodom zbog moguće pojave iritacije. U slučaju samoubrizgavanja potražiti savet lekara. Lek ne razblaživati.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.06.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnjepakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 ml, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnjepakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 100 ml rastvora za injekciju.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00419-13-001 od 30.06.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines