FISKocr

Alamycin LA 300


UPUTSTVO ZA LEK


Alamycin LA 300, rastvor za injekciju, 1x100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Norbrook Laboratories Limited


Adresa: Station Works, Newry, County Down, Severna Irska, Velika Britanija Podnosilac zahteva: Zoopharm d.o.o. Beograd

Adresa: Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Zoopharm d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down, Severna Irska, Velika Britanija


 1. IME LEKA


  ALAMYCIN LA 300

  oksitetraciklin (300 mg/ml) rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin 300 mg

  (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)

  Pomoćne supstance:

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat 4 mg Ostale pomoćne supstance:

  Magnezijum-oksid, laki; dimetilacetamid, monoetanolamin; voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje oboljenja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin uključujući: Bordetella bronchiseptica, Actinomyces pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp. Na oksitetraciklin su osetljive i mikoplazme, rikecije, protozoe i hlamidije.

  Lek je indikovan za lečenje pastereloze, pneumonije, atrofičnog rinitisa, crvenog vetra, artritisa,

  omfalitisa, letnjeg mastitisa krava, keratokonjuktivitisa ovaca, enzootskog abortusa ovaca.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega kao i kod životinja preosetljivih na tetracikline. Lek ne bi trebalo primenjivati u prvoj trećini graviditeta, odnosno tokom perioda razvoja zuba i kostiju, i kasnom graviditetu zbog moguće promene boje kostiju. Lek se može koristiti tokom laktacije.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nekada se na mestu aplikacije javlja izrazita prolazna reakcija u vidu otoka, bola i crvenila koja prolazi spontano posle 10 do 15 dana. Moguća je pojava dijareje kao i preosetljivosti na lek.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oksitetraciklin može se primenjivati u srednjoj terapijskoj dozi od 20 mg/kg kada dejstvo leka traje 3 do 4 dana ili u maksimalnoj terapijskoj dozi od 30 mg/kg kada dejstvo leka traje 5 do 6 dana. Goveda, ovce i svinje:

  Srednja terapijska doza - 20 mg/kg (1ml leka /15 kg)

  Maksimalna terapijska doza – 30 mg/kg (1ml leka /10 kg) Lek se aplikuje duboko intramuskularno jednokratno.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Lek ne sadrži konzervanse. Obrisati vrh bočice pre upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve.

  Maksimalan volumen leka na jednom injekcionom mestu treba da bude: Goveda: 15 ml, svinje 10 ml i ovce 5 ml

  Prasad: prvi dan starosti - 0,2 ml, 7 dan - 0,3 ml, 14 dan- 0,4 ml, 21 dan – 0,5 ml, preko 21 dana:

  1ml/10 kg


  Lek ne sadrži konzervanse. Lek je nedovoljno efikasan kod infekcija uzrokovanih hlamidijama, kao i kod akutnih bakterijskih infekcija.


 9. KARENCA


  Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana.

  Kod tretmana u dozi od 20 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 28 dana, svinja 14 dana i ovaca 28 dana.

  Kod tretmana u dozi od 30 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 35 dana, svinja 28 dana i ovaca 28 dana.

  Mleko tretiranih životinja se ne koristi tokom tretmana i 10 dana od primene kod goveda i 8 dana

  kod ovaca.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Lek ne sadrži konzervanse. Obrisati vrh bočice pre upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve.

  Maksimalan volumen leka na jednom injekcionom mestu treba da bude: Goveda: 15 ml, svinje 10 ml i ovce 5 ml

  Prasad: prvi dan starosti - 0,2 ml, 7 dan - 0,3 ml, 14 dan- 0,4 ml, 21 dan – 0,5 ml, preko 21 dana: 1ml/10 kg


  Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne bi trebalo primenjivati u prvoj trećini graviditeta, odnosno tokom perioda razvoja zuba i

  kostiju, kao i kasnom graviditetu zbog moguće promene boje kostiju. Lek se može koristiti tokom laktacije.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim lekovima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oprati ruke posle aplikovanja leka. U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih kompletno oprati sa vodom zbog moguće pojave iritacije. Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara. Lek ne razblaživati.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.02.2014.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica od braon stakla, zapremine 100 ml, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijskom kapicom, u kutiji (1x100 ml).

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj dozvole: 323-01-00019-13-001 od 28.02.2014. godine

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z