FISKocr

Vetaderm


UPUTSTVO ZA LEK


Vetaderm, prašak za kožu, 25.0 mg/g, bočica 1x 50g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarstvo d.o.o.

Adresa: Milana Predića 20, Beograd Podnosilac zahteva: Veterinarstvo d.o.o.


Adresa: Milana Predića 20, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Veterinarstvo d.o.o., Milana Predića 20, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarstvo d.o.o., Milana Predića 20, Beograd


 2. IME LEKA


  Vetaderm oksitetraciklin prašak za kožu

  za goveda, ovce, svinje, konje, pse, mačke i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g praška za kožu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  oksitetraciklin-hidrohlorid 25 mg


  Pomoćne supstance:

  talk


 4. INDIKACIJE


  Pomoćna terapija u lečenju površinskih infekcija kože i infekcija rana kod malih i velikih životinja, uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena kod životinja sa utvrđenom preosetljivošću na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek može da uzrokuje lokalnu reakciju na mestu primene u vidu iritacije kože ili reakcija preosetljivosti (kontaktni dermatitis). Duža primena može dovesti do razvoja gljivičnih infekcija i usporiti zarastanje rana.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje, konji, psi, mačke i živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje spolja, posipanjem tankog sloja praška na inficirano mesto na koži, jedanput dnevno ili češće, u zavisnosti od težine promena.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se koristi po priloženom uputstvu.

  Izbegavati kontakt između pakovanja i mesta koje se tretira, da bi se smanjila mogućnost kontaminacije preostalog sadržaja.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.

  U slučaju prinudnog klanja životinje tokom trajanja terapije, tkivo sa tretiranog mesta treba odbaciti.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama. Samo za spoljašnju primenu.


  Prekomerna upotreba antibiotika širokog spektra može dovesti do razvoja rezistencije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  S obzirom na način primene leka, lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oksitetraciklin može da uzrokuje senzibilizaciju i kontaktni dermatitis, pa se preporučuje da se pri korišćenju leka koriste zaštitne rukavice.

  Posle upotrebe leka, obavezno oprati ruke vodom i sapunom.

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluznicama i očima, kao i udisanje leka.

  Ukoliko dođe do kontakta sa očima i kožom, obavezno ih isprati pod mlazom vode. U slučaju pojave lokalne reakcije tkiva obratiti se lekaru. U slučaju inhalacije, ukoliko postoje smetnje pri disanju


  obratiti se za pomoć lekaru.U slučaju gutanja leka, javiti se lekaru u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu komponentu i ekscipijens u sastavu leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.01.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bela bočica od polietilena visoke gustine (HDPE) sa 50 g praška za kožu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AA03

Broj i datum izdavanja dozvole:

Vetaderm, prašak za kožu, 1x50 g: 323-01-00233-13-001 od 29.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z