FISKocr

NEOSITOL


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


NEOSITOL, rastvorzainjekciju, 75mg, 1x20ml NEOSITOL, rastvorzainjekciju, 75mg, 1x50ml

NEOSITOL, rastvor zainjekciju, 7 5mg, 1x100ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d. o. o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica


Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.

Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  “FM PHARM” d. o. o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  “FM PHARM” d. o. o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica


 2. IME LEKA NEOSITOL

  levamizol-hidrohlorid (75 mg/ml)

  rastvor za injekciju goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1ml rastvora za injekciju sadrži: Aktivna supstanca:

  Levamizol-hidrohlorid 75 mg


  Pomoćne supstance: Metilparahidroksibenzoat 1, 8 mg

  Propilhidroksibenzoat 0, 2 mg

  Natrijum- metabisulfid 1, 5 mg

  Voda za injekciju do 1, 0 ml


 4. INDIKACIJE


  Terapija parazitskih obolenja goveda, ovaca i svinja, prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima želudačno-crevnih (Bunostomum spp., Chabertia spp., Cooperia spp., Haemonnchus spp., Nematodiru spp., Neoascaris spp., Oesofagostomum spp., Ostertagia spp., Strongyloide spp.s, Trychostrongilus spp. i Trichuris spp.) i plućnih nematode (Protostrongilus rufescens i Dictiocaulus spp.), kod goveda i ovaca, kao i infekcija uzrokovanih nematodama (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, Oesophagostomm spp. , Metastrongylus spp.), kod svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne treba davati životinjama preosetljivim na levamizol. Ne sme se davati zajedno sa organofosfatima ili dietilkarbamazin-citratom i antihelminticima koji imaju efekat sličan nikotinu, kao sto su pirantel i metiridin, 14 dana pre, tokom i 14 dana posle tretiranja. U slučaju pojave znakova preosetljivosti, kao što su prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje,


  obustaviti terapiju i primeniti atropin. Preparat se ne primenjuje kod krava i ovaca u laktaciji. Ne primenjuje se kod životinja sa obolelim bubrezima i jetrom. Ne primenjuje se kod drugih vrsta životinja za koje lek nije indikovan. Ne treba ga primenjivati kod prasadi čija je telesna masa ispod 10 kg.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se na mestu aplikacije javi prolazan otok. Veoma retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti, prolazna hipersalivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, tremor, povraćanje. U takvim slučajevima treba primeniti atropin. U toku primene leka moguća je pojava kašlja, količnih bolova, dijareje i kolapsa.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Govedima i ovcama lek se aplikuje jednokratno subkutano, a svinjama jednokratno intramuskularno. Preparat se primenjuje u sledećoj dozi:

  Goveda: 1ml/10kg t. m. (za goveda telesne mase 300 kg i više, maksimalni volumen iznosi 30ml) . Ovce:1ml/10 kg t. m. (ovce telesne mase veće od 90 kg dobijaju maksimalno 6ml preparata) . Svinje: 1ml/10kg t. m. (za svinje telesne mase 150 kg i više maksimalni volumen iznosi 15ml) .


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svinjama lek aplikovati isključivo intramuskularno. Kod životinja sa jakom infestacijom primenu leka treba ponoviti posle 2 do 4 nedelje.

  Pošto preparat ne deluje ovocidno, nakon terapije treba neškodljivo ukloniti izmet, odnosno stado

  premestiti na drugi pašnjak.


 10. KARENCA


  Meso lečenih životinja nije za ishranu ljudi 28 dana od primene leka. Ne koristi se kod životinja čije je mleko namnenjeno za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 250C. Čuvati van domašaja dece.


Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine


Rok upotrebe posle prvog otvaranja: lek upotrebiti odmah


 1. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Levamizol se ne koristi istovremeno, kao ni dve nedelje pre i posle primene antihelmintika i ektocida na bazi organofosfata i antihelmintika dietilkarbamazina, pirantela i morantela, jer ovi lekovi pojačavaju njegovu toksičnost. Levamizol inhibira vezivanje rifamicina za proteine krvne plazme.

  Kod goveda trostruka terapijska doza dovodi do pojave tipičnih znakova intoksikacije a kod svinja i ovaca četvorostruka terapijska doza.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može primenjivati u graviditetu ali treba izbegavati njegovu primenu u poslednjem mesecu

  graviditeta. Ne primenjuje se kod životinja u laktaciji ako se mleko koristi u ishrani ljidi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kod osoba koje rukuju lekom moguće su reakcije preosetljivosti. Izbegavati direktan kontakt očiju,

  sluzokože i kože sa lekom. Posle primene leka, ruke treba dobro oprati da bi se sprečila senzibilizacija i pojava alergija. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti zatražiti lekarsku pomoć.


 2. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 3. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.01.2012.


 4. OSTALI PODACI


Pakovanje: boćica od 20ml, 50ml i 100ml.

Način izdavanja: lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP52AE01


Broj dozvole: 1 x 20ml

323-01-0453 - 11-001

1 x 50ml

323-01-0455 - 11-001

1 x 100ml

323-01-0456 - 11-001


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z