FISKocr

MENBUTIL


UPUTSTVO ZA LEK


MENBUTIL,rastvorzainjekciju,100mg/mL,1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: ANIMEDICA GmbH


Adresa: Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO NOVI SAD


Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO DOO NOVI SAD

  Narodnog fronta 73/I, Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  ANIMEDICA GmbH

  Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka


 2. IME LEKA MENBUTIL

  menbuton (100mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, svinje, konje, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Menbuton 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 2 mg

  Natrijum-metabisulfit 2 mg

  Ostale pomoćne supstance: edetatna kiselina, etanolamin, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Stimulacija hepato – digestivne aktivnosti u slučaju digestivnih poremećaja i insuficijencije jetre.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama preosetljivim na aktivnu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Ne primenjivati kod životinja sa insuficijencijom srca, ili obstrukcijom žučnih kanala.

  Lek ne davati mačkama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad, posle intravenske injekcije mogu se pojaviti, pojačana salivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, učestala defekacija i uriniranje.

  Posle intramuskularne injekcije, na mestu aplikacije, može se pojaviti otok, hemoragija, nekroza.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda , svinje, konji, ovce i koze


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Telad (do 6 meseci) , ovce, koze i svinje:

  10 mg menbutona/ kg t m., što je ekvivalentno 1 ml rastvora za injekciju na 10 kg t.m. Aplikovati duboko intramuskularno ili sporo intravenski.

  Goveda:

  5-7,5 mg menbutona/ kg t.m., što je ekvivalentno 1 ml rastvora za injekciju na 15-20 kg t.m. Aplikovati intravenski.

  Konji :

  2,5 – 5 mg menbutona / kg t m., što je ekvivalentno 1 ml rastvora za injekciju na 20-40 kg t.m. Aplikovati sporo intravenski.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Doza se može ponoviti posle 24 sata ako je potrebno. Preporučena doza se mora strogo poštovati.

  U slučaju srčane blokade treba koristiti lekove za srce.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva : 3 dana Mleko: 1 dan


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na suvom mestu, na temperaturi do 25 ˚C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Intravenska injekcija se mora sporo davati (ne manje od 1 minuta) da bi se izbegla neželjena dejstva.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Konjima se lek daje isključivo sporo intravenski.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za vreme primene preparata nije dozvoljeno pušenje, niti konzumiranje hrane.

  U slučaju da dođe do samoubrizgavanja injekcije potražiti odmah medicinsku pomoć lekara i pokazati ovo uputstvo leka ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne upotrebljavati u toku poslednje trećine graviditeta.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.02.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica od 100 mL, u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA05AX90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0386-12-001 od 22.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z