Medicines Medicines

OXYTOCIN 10 I.E./ml


UPUTSTVO ZA LEK


OXYTOCIN 10 I.E./ml, 10 i.j./ml, rastvor za injekciju, 1x50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BELA-PHARM GMBH & CO.KG


Adresa: Lohner Strasse 19, Vechta, Nemačka


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek d.o.o.


Adresa: Temerinski put 93, Novi Sad - Grad, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vojvodinalek d.o.o.

  Temerinski put 93, Novi Sad-Grad, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Bela-Pharm GmbH&Co.KG

  Lohner str. 19, 49377 Vechta, Nemačka


 2. IME LEKA


  Oxytocin 10 I.E./ml oksitocin

  rastvor za injekciju

  za kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitocin 10 i.j. (odgovara 16.60 mcg)


  Konzervans:

  Hlorbutanol hemihidrat 3.00 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Etanol 96% 29.45 mg

  glacijalna sirćetna kiselina, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Oksitocin se koristi za stimulaciju kontrakcija materice tokom porođaja i u ranom puerperijumu, u terapiji sub- i postpartalne atonije materice, u terapiji zaostalih posteljica, u terapiji puerperalnog metritisa i/ili endometritisa. Kod kobila oksitocin se samostalno koristi za indukciju porođaja. Takođe, oksitocin se koristi u terapiji poremećaja u ejekciji mleka i kao potporna terapija kod mastitisa (za istiskivanje rezidualnog mleka).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Oksitocin ne primenjivati kod:

 6. NEŽELJENA DEJSTVA


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kobile, krave, ovce, koze, krmače, kuje i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oxytocin 10 I.E./ml se primenjuje kao intramuskularna, subkutana i intravenska injekcija ili kao spora intravenska (kapljična) infuzija. Aplikacija preparata je jednokratna, ali se u slučajevima kada je to neophodno može ponoviti, najranije posle 30 minuta.


  Krave:

  Poremećaj u ejekciji mleka, za istiskivanje rezidualnog mleka kao potpora terapiji mastitisa: 0.5-10 i.j. oksitocina/životinji i.v. ili

  20-40 i.j. oksitocina/životinji i.m. ili s.c.


  Za pospešivanje kontrakcija materice tokom porođaja i u ranom puerperijumu, kod inertnosti materice:

  5-10 i.j. oksitocina/životinji i.v. ili

  1-20 i.j. oksitocina/životinji i.m.


  Kod sub- i postpartalne atonije materice, u terapiji zaostale posteljice usled inertnosti materice i kao potporna terapija u lečenju endometritisa u ranom puerperijumu:


  25 i.j. oksitocina/životinji i.v.


  Ovce:

  Za pospešivanje kontrakcija materice tokom porođaja i u ranom puerperijumu, kod inertnosti materice:

  5-10 i.j.oksitocina/životinji i.v. ili 1-20 i.j. oksitocina/životinji i.m.


  Kao potporna terapija endometritisa u ranom puerperijumu: 5-10 i.j. oksitocina/životinji i.v.


  Koze:

  Za pospešivanje kontrakcija materice tokom porođaja i u ranom puerperijumu, inertnost materice: 1-3 i.j.oksitocina/životinji i.m. ili s.c.


  Za podsticanje kontrakcija materice posle carskog reza: 5 i.j. oksitocina/životinji, i.v.ili i.m.


  Kobile:

  Indukcija porođaja, pospešivanje kontrakcija materice tokom porođaja i u ranom puerperijumu, kod inertnosti materice:

  10 i.j. oksitocina /životinji i.v.

  40 i.j. oksitocina/životinji i.m.


  Terapija zaostale posteljice uzrokovana inertnošću materice: 50-60 i.j. oksitocina/životinji i.v. kapljičnom infuzijom


  Poremećaji ejekcije mleka:

  30-40 i.j. oksitocina/životinji i.m.


  Krmače (nazimice):

  Za pospešivanje kontrakcija materice tokom porođaja i u ranom puerperijumu, kod inertnosti

  materice i za skraćenje trajanja porođaja: 1-10 i.j. oksitocina/životinji i.v. ili

  20-25 i.j. oksitocina/životinji i.m.


  Poremećaji ejekcije mleka, istiskivanje rezidualnog mleka u sklopu potporne terapije mastitisa: 1-10 i.j.oksitocina/životinji i.v. ili

  15 i.j.oksitocina/životinji i.m.


  Za terapiju sub- i postpartalne atonije uterusa: 20-40 i.j.oksitocina/životinji i.m.


  Kod zaostajanja posteljice uzrokovane inertnošću uterusa:

  0.5 i.j.oksitocina/životinji i.m. (može se ponoviti za 2 do 3 sata)


  Kuje:

  Za pospešivanje kontrakcija materice tokom porođaja i ranog puerperijuma, kod inertne materice: 0.15-1.0 i.j.oksitocina/životinji i.v., i.m. ili s.c. (zavisno od veličine kuje)


  Kao potporna terapija u lečenju endometritisa u ranom puerperijumu: 3-10 i.j. oksitocina/životinji s.c.


  Poremećaji ejekcije mleka:

  0.2-1.0 i.j. oksitocina/životinji i.v., i.m. ili s.c.


  Mačke:

  Za pospešivanje kontrakcija materice tokom porođaja i u ranom puerperijumu, kod atonije materice: 0.3-1 i.j.oksitocina/životinji i.m. ili s.c..

  0.1-0.2 i.j. oksitocina i.m. ili subkutano sa 10-20 mg preparata sa uterospazmolitičkim efektom,

  aplikaciju ponoviti u intervalima od 2-3 sata.

  Ukoliko je kod mačaka u terapiji atonije materice oksitocin aplikovan dva puta za redom bez uspeha, preporučuje se završetak porođaja carskim rezom.


  Poremećaji ejekcije mleka:

  0.1-0.25 i.j. oksitocina/životinji i.v., i.m. ili s.c..


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ukoliko se lek primenjuje intravenski, aplikacija treba da bude spora. Pri intravenskoj aplikaciji doza je 4 puta manja od doze pri intramuskularnoj aplikaciji, a preparat je najbolje dati razblažen u fiziološkom rastvoru u vidu kapljične infuzije.


 10. KARENCA


  Intravenska aplikacija Kobile, krave, ovce, koze:


  Jestiva tkiva: 0 dana

  Mleko: 0 dana


  Krmače:

  Jestiva tkiva: 0 dana


  Intramuskularno ili subkutano davanje Kobile, krave, ovce, koze:

  Jestiva tkiva: 2 dana


  Mleko: 0 dana


  Krmače:

  Jestiva tkiva: 2 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi 2-8 C (u frižideru). Nakon otvaranja čuvati na temperaturi do 25 C.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Primena leka je indikovana pri partusu, u ranom puerperijumu i za stimulaciju ejekcije mleka.

  Ne primenjivati kod gravidnih životinja izuzev za indukciju porođaja.


  Interakcije:

  Stimulacija β-adrenergičkih receptora može umanjiti efekat oksitocina na uterus ili mlečnu žlezdu.

  β-adrenolitici pojačavaju dejstvo oksitocina

  Prostaglandini i oksitocin međusobno pojačavaju delovanje u stimulaciji porođaja.


  Predoziranje

  Predoziranje može prouzrokovati:

 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Svaki neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.11.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 50 ml

ATCvet kod: QH01BB02

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-0246-11-003 od 28.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org