Apoteke Apoteke
pfizer
Apoteke

Tiacor CTC Plus


UPUTSTVO ZA LEK


TiacorCTCPlus,premikszamediciniranuhranu,(33,3mg/g+100mg/g), kesa,1x1kg Tiacor CTC Plus, premiks za mediciniranu hranu, (33,3 mg/g+100 mg/g,) kesa, 1x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  TIACOR CTC PLUS

  tiamulin, hlortetraciklin (33,3 mg/g+100 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg

  Hlortetraciklin 100 mg

  (u obliku hidrohlorida)


  Pomoćne supstance:

  Kukuruzni skrob


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti. Lek se ne sme davati istovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle tretiranja životinja monenzinom, narazinom ili salinomicinom.

  Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta (prve 4 nedelje po pripustu), kao ni priplodnim

  nerastovima.

  Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja se veoma retko mogu javiti prolazni eritem, pruritus i drugi znaci preosetljivosti. Moguća je pojava dijareje i povraćanja. Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u hranu. Lek se daje umešan u hranu za:

  Prasad do 8 nedelja starosti: 2 kg premiksa (odgovara 66,6 g tiamulin fumarata i 200 g hlortetraciklina) na tonu hrane odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane.

  Prasad preko 8 nedelja starosti: 3 kg premiksa (odgovara 99,9 g tiamulin fumarata i 300 g hlortetraciklina) na tonu hrane odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.

  Kod teških infekcija koje traju duže prasadima do 8 nedelja davati i 3 kg, a starijim i 4,5 kg premiksa na tonu hrane odnosno 300 g ili 450 g na 100 kg hrane.

  Terapija traje 7 do 10 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane.

  Upotrebiti odmah po mešanju leka sa hranom.

  Za primenu na životinjama!


 10. KARENCA


  Meso svinja ne koristi se za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 10 dana od poslednje primene leka.

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage i svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta (prve 4 nedelje po pripustu).

  Inkompatibilnost

  Tiamulin je inkompatibilan sa jonofornim kokcidiostaticima (monenzin, narazin, salinomicin), a hlortetraciklin sa solima kalcijuma, gvožđa i magnezijuma jer gradi helate.

  Predoziranje

  Zbog velike terapijske širine i male toksičnosti predoziranje tiamulina i hlortetraciklina je veoma retko.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose

  zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na tiamulin ili hlortetraciklin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za korisnika.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje 1 x 1 kg i 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: poluprovidna polietilenska kesa koja sadrži 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu.

Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner sa poklopcem od polipropilena bele boje.

ATCvet kod: QJ01RA90

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 1x1 kg: 323-01-00436-14-001 od 04.08.2015.

1x10 kg: 323-01-00437-14-001 od 04.08.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines