FISKocr

Nobilis® ND Clone 30


UPUTSTVO ZA LEK


Nobilis® ND Clone 30, liofilizat za suspenziju, 10x1000 doza Nobilis® ND Clone 30, liofilizat za suspenziju, 10x2500 doza Nobilis® ND Clone 30, liofilizat za suspenziju, 10x5000 doza (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: MARLOfarma d.o.o, Beograd.


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11.000 Beograd, Srbija


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


MarloFarma d.o.o., Beograd

Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija.


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


INTERVET INTERNATIONAL B.V.

Wim de Korvestraat 35, 5831 AN Boxmeer, Holandija.


2.


IME LEKA


Nobilis®ND Clone 30

vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti živine (soj Clone 30)

liofilizat za suspeziju

za piliće i ćuriće


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


Jedna doza sadrži:

Aktivna supstanaca

Živi atenuirani virus Newcastle bolesti živine(soj Clone 30) 6.0log10 ELD50 *


*50%letalna doza za embrione


Ostale pomoćne supstance

Sorbitol, hidrolizovani želatin, kazein pankreasnog soka, dinatrijumfosfat, dihidrat, voda za injekcije.


4.


INDIKACIJE


Vakcinacija pilića i ćuraka protiv Newcastle bolesti. Vakcina se može primenjivati počevši od

jednog dana starosti kod svih kategorija ciljnih vrsta.


5.


KONTRAINDIKACIJE


Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje. Takođe, vakcinu ne treba davati

neposredno pred transport.

Vakcina se ne sme aplikovati 14 dana pre, niti 14 dana posle aplikacije bilo koje druge žive vakcine,

izuzev vakcine protiv Marekove bolesti.


 1. NEŽELJENA DEJSTVA


  Blaga respiratorna reakcija. Trajanje i intenzitet neželjene reakcije na vakcinu zavisi od zdravlja i kondicije ptica. Hitna vakcinacija u periodu nošenja može dovesti do pada nosivosti.


 2. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići, ćurići.


 3. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vakcinalni program

  Brojleri

  starost

  način primene vakcinacije

  6 - 12 dana

  raspršivanje ili u vodi za piće


  Buduće koke nosilje i rasplodna jata

  starost

  način primene vakcinacije

  1 - 2 nedelje

  raspršivanje ili u vodi za piće

  6 - 8 nedelja

  revakcinacija u vodi za piće

  14 - 16 nedelja

  revakcinacija u vodi za piće

  19 - 21 nedelja

  revakcinacija u vodi za piće


 4. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Program vakcinacije:

  Bezbedno je primeniti vakcinu već od prvog dana starosti pa nadalje. Optimalno vreme i metod aplikacije najviše zavisi od lokalne situacije, pa stoga uvek treba poslušati savet veterinarskog inspektora .

  Imunitet:

  Kod vakcinisane živine imunitet traje približno 6 nedelja. Za dužu zaštitu revakcinacija je neophodna.


 5. KARENCA


  Nula (0) dana.


 6. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2°C do 8°C zaštićeno od svetlosti.Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe liofilizata: 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 2 sata.


 7. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Rastvorenu vakcinu treba utrošiti što pre (najduže za 2 sata) i zaštititi od direktnog uticaja sunčevih zraka. U objektu se ne sme vršiti dezinfekcija bar 24 časa pre vakcinacije. Voda i posude koje se koriste za rastvaranje vakcine moraju biti čiste i bez primesa deterdženata, dezinficijensa, hlora i soli metala.

  Pilićima i ćurićima vodu za piće uskratiti bar 3 - 4 sata pre vakcinacije.

  Kod primene aerosol vakcinacije brojlerskih pilića treba obavezno konsultovati specijalističku službu. Neadekvatna primena vakcine aerosol metodom može uzrokovati povećan procenat mortaliteta.

  Temperatura vazduha od 20°C do 22°C, kao i relativna vlažnost u objektu od 60 - 70% čine

  optimalne uslove za sprovođenje ovakvog načina aplikacije.


  Upotreba tokom nošenja jaja

  Nije primenljivo.


  Inkompatibilnost

  Ne davati u kombinaciji sa drugim lekovima.


  Predoziranje


  Neželjene reakcije posle primene desetostruke doze vakcine su opisane u poglavlju 4.6, s tim što reakcije mogu biti nešto izražajnije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

 8. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 9. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.06.2015 godine


 10. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje:Bočice od hidrolitičkog stakla tipa III koje sadrže liofilizat. Bočice su zatvorene sa halogenbutil gumenim čepom i zaptivene sa aluminijumskom kapicom.


Spoljašnje pakovanje: Kutije sa 10 x 1.000 doza ,10 x 2.500 doza i 10 x 5.000 doza.


Način izdavanja:Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QI01AD06.


Broj i datum izdavanja dozvole:

Nobilis® ND Clone 30, pakovanje 10 x 1000 doza: 323-01-00463-14-001 od 05.06.2015. godine

Nobilis® ND Clone 30, pakovanje 10 x 2500 doza: 323-01-00464-14-001 od 05.06.2015. godine

Nobilis® ND Clone 30, pakovanje 10 x 5000 doza: 323-01-00465-14-001 od 05.06.2015. godine


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z