FISKocr

MEDIFLOX ORAL


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


MEDIFLOXORAL,oralnirastvor,1x10ml MEDIFLOXORAL,oralnirastvor,1x100ml MEDIFLOXORAL,oralnirastvor,1x1 l


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac

  Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Mediflox oral, (100 mg/ml) enrofloksacin

  oralni rastvor

  tovni pilići, roditeljski pilići lake i teške provenijencije i ćurke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži: Aktivna supstanca Enrofloksacin 100 mg Pomoćne supstance:

  Kalijum hidroksid 85% 17.5 mg

  Benzil alkohol, prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Terapija kolibaciloze, salmoneloze i infekcija uzrokovanih mikoplazmom.

  Pre započinjanja terapije, proveriti osetljivost uzročnika na enrofloksacin pomoću antibiograma. Može doći do povećanja rezistentnosti u toku terapije, te bi pomenuti lek trebalo propisati posle sigurne bakteriološke dijagnostike i kad postoji rezistentnost na druge antibiotike.

  Ukoliko ne dodje do poboljšanja kroz tri dana od početka terapije, indikovana je promena terapije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne propisivati u slučaju rezistentnosti na druge hinolone, zbog ukrštene rezistencije. Kod fluorohinolona, postoji potpuno ukrštanje rezistencije.

  Ne davati kokama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema sporednih efekata proizašlih od primene na vrstama za koje je lek registrovan i indikovan. Kao i fluorhinoloni, enrofloksacin ima štetno dejstvo na zglobove, posebno kod mladih životinja. Kao posledica, treba biti oprezan kod povećanja doze i dužine trajanja terapije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina: tovni pilići, roditeljski pilići lake i teške provenijencije i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Adekvatna doza odnosno koncentracja preparata se određuje uzimajući u obzir dnevnu konzumaciju vode koja zavisi od kliničkog stanja jedinke.


  Pilići: Opšta doza je 0.10 ml leka Mediflox oral po kg telesne težine (10 mg enrofloksacina / kg telesne mase), što se postiže aplikacijom 0,5 litara leka Mediflox oral (50 ppm enrofloksacina) na 1000 litara vode za piće, odnosno 12 kapi leka Mediflox oral na 1 l vode za piće, svaki dan, uzastopno tri dana.

  Primenjuje se oralnim putem u vodi za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svež rastvor praviti svaka 24 sata.


 10. KARENCA


  Karenca za meso, jaja i jestiva tkiva: 10 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine, na temperaturi do 25˚C.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25˚C.

  Rok upotrebe posle razblaženja: 24 sata, na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Ne davati roditeljskim pilićima 14 dana pre pronošenja.


  Upotreba ovog proizvoda bi trebalo da je ograničena na slučajeve u kojima je uzročnik ispoljio rezistentnost na druge antibiotike, bakteriološke potvrde dijagnoze i testa osetljivosti bakterijskog uzročnika koji bi trebalo da bude gotov pre njegove upotrebe.

  Ukoliko za tri dana od početka terapije nema poboljšanja, mora se promeniti indikovana terapija. Istovremena primena sa tetraciklinima i makrolidnim antibioticima može izazvati antagonistički

  efekat. Resorpcija enrofloksacina može biti smanjena ukoliko se primenjuje istovremeno sa supstancama koje sadrže magnezijum ili aluminijum.

  Istovremena aplikacija sa supstancama sa multivalentnim katjonima (antacidi, mleko ili zamena za mleko) smanjuje bioraspoloživost fluorohinolona.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Izbegavati rukovanje sa proizvodom ukoliko postoji preosetljivost na fluorohinolone. Izbegavati kontakt sa očima i kožom.

  Ne pušiti, jesti ili piti dok se rukuje proizvodom.

  Ukoliko se posle izloženosti pojave promene na koži, treba konsultovati lekara. Inflamacija lica, usana ili očiju, ili respiratorne smetnje su mnogo ozbiljniji znaci koji zahtevaju urgentnu medicinsku pažnju.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Bilo koji neiskorišćeni veterinarski lek ili materijal kontaminiran veterinarskim lekom treba da bude uklonjen prema važećim zakonskim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od 10 ml i 100ml, u kartonskoj kutiji, PE boca 1 l

Način izdavanja: Izdaje se na veterinarski recept

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole:

323-01-0627-11-001 pakovanje 1x10ml

323-01-0630-11-001 pakovanje 1x100ml

323-01-0633-11-001 pakovanje 1x1000ml

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z