FISKocr

LEUCOGEN


UPUTSTVO ZA LEK


LEUCOGEN, suspenzija za injekciju , 10x1 doza (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac


Adresa: 1ère avenue – 2065 m – L.I.D.06516 Carros; Cedex Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo


Adresa: Vrbnička 1b;Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Velvet Animal Health doo Vrbnička 1b; Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Virbac

  1ère avenue – 2065 m – L.I.D.06516 Carros; Francuska


 2. IME LEKA


LEUCOGEN

vakcina koja sadrži p45 antigen virusa leukemije mačaka (FeLV) suspenzija za injekciju

za mačke


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


Jedna doza vakcine (1ml):

Aktivna supstanca:

Prečišćeni proteinski antigen p45 spoljašnjeg omotača virusa FeLV (tip A)


najmanje 102 µg


Adjuvans:

3% aluminijum-hidroksid gel (izraženo u mg Al)


1 mg

Prečišćeni ekstrakt Quillaja saponaria

10 µg


Pomoćne supstance:

Izotonični puferski rastvor (natrijum-hlorid, natrijum-hidrogenfosfat, bezvodni;

kalijum-dihidrogenfosfat, voda za injekcije)

do 1 ml


 1. INDIKACIJE


  Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju mačaka starijih od 8 nedelja starosti protiv mačije leukemije radi prevencije perzistentne infekcije i ispoljavanja kliničkih simptoma oboljenja.

  Imunitet nastaje 3 nedelje od prve vakcinacije. Imunitet traje godinu dana od prve vakcinacije.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle prve aplikacije mogu se javiti lokalne reakcije blagog do srednjeg intenziteta (< 2cm), kao što su lokalni otoci i čvorići.


  Reakcije spontano nestaju u najviše 3-4 nedelje. Posle druge aplikacije kao i svih narednih, ova reakcija je znatno umanjena. U retkim slučajevima se mogu javiti bol na dodir, kijanje ili konjuktivitis, koji nestaju bez ikakvog tretmana. Takođe se mogu uočiti i uobičajeni prolazni znaci nakon vakcinisanja kao što su hipertermija (traje 1 do 4 dana) apatija, digestivni problemi.

  U slučaju anafilaktičkog šoka treba preduzeti simptomatsku terapiju.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Supkutano.


  Nežno promućkajte jednu bočicu leka i aplikujte potkožno u skladu sa sledećim režimom vakcinisanja:

  Prva vakcinacija:

 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nežno promućkati bočicu pre upotrebe.


 7. KARENCA


  Nije primenjivo


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2°C – 8°C Ne zamrzavati.

  Zaštititi od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne mešati sa drugim vakcinama ili imunološkim proizvodima osim sa FELIGEN CRP i FELIGEN RCP


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokažite mu uputstvo ili etiketu.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.02.2014.


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica 3ml, tip I, sa zatvaračem promera 13 mm od butil elastomera i aluminijskom kapicom.

Kutija sa 10 bočica.


Režim izdavanja leka: : Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI06AA01

Broj i datum izdavanja dozvole 323-01-0484-12-002 od 07.02.2014. za Leucogen, suspenzija za injekciju , 10 x1 doza

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z