FISKocr

CEVAXEL-RTU


UPUTSTVO ZA LEK


CEVAXEL-RTU, suspenzija za injekciju, 50 mg/ml, 1x100 ml, CEVAXEL-RTU, suspenzija za injekciju, 50 mg/ml, 1x250 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale

  10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


 2. IME LEKA CEVAXEL-RTU

  ceftiofur ( 50 mg/ml)

  suspenzija za injekciju za goveda i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije za injekciju sadrži:

  Aktivnasupstanca:

  Ceftiofur (u obliku hidrohlorida) 50 mg


  Pomoćnesupstance:

  Silicijum dioksid; anhidrovani, koloidni; sorbitan oleat; propilen glikol dikaprilokaprat.


 4. INDIKACIJE

  Lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na ceftiofur. Goveda:

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur i druge ß- laktamske antibiotike. Lek ne davati u slučaju poznate rezistencije na druge cefalosporine ili ß – laktamske antibiotike.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Reakcije preosetljivosti se mogu javiti bez obzira na dozu. Alergijske reakcije (npr. reakcije na koži, anafilaksija) mogu se javiti povremeno.

  U slučaju pojave alergijske reakcije primenu treba prekinuti.

  Kod svinja se mogu javiti blage reakcije na mestu aplikacije, kao što su diskoloracija fascije i masnog tkiva, koje mogu da traju do 20 dana nakon aplikacije.

  Kod goveda se mogu javiti blage reakcije na mestu aplikacije, kao što su otok tkiva, zadebljanje

  vezivnog tkiva i diskoloracija potkožnog tkiva i/ili površine fascija mišića. Kod većine životinja ove promene iščezavaju do 10 dana nakon injekcije, iako se blaga diskoloracija tkiva može zadržati do 28 ili više dana.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda: subkutana primena

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati bocu da bi se proizvod vratio u stanje suspenzije.

  Da bi se osiguralo pravilno doziranje i izbeglo subdoziranje, telesnu težinu treba odrediti što je moguće preciznije. Svaku sledeću injekciju treba dati na drugo mesto.

  Bočica se ne može upotrebiti više od 50 puta, pa korisnik treba da izabere odgovarajuće pakovanje.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso i iznutrice: 8 dana

  Mleko: 0 dana

  Svinje:

  Meso i iznutrice: 5 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25° C. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Preparat treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije

  reagovati na druge klasa antimikrobnih lekova.

  Uvek, kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Neracionalna upotreba leka, uključujući i onu koja odstupa od uputstva datih u ovom Sažetku,

  povećava incidencu razcoja rezistentnih bakterija na cefalosporine.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu da dovedu do reakcije preosetljivosti (alergije) posle injekcione

  primene, inhalacije, gutanja i kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti i ozbiljne.

  Ne rukujte ovim lekom ako znate da ste osetljivi ili vam je savetovano da ne rukujete ovim preparatima.

  Preparatom treba rukovati sa velikim oprezom, da bi se izbegla izloženost leku. Oprati ruke posle

  primene. Ako se po izloženosti preparatu pojave simptomi, kao što je osip po koži, potrebno je javiti se lekaru i pokazati ovo upozorenje.

  Oticanje lica, usana ili očiju ili teškoće pri disanju su ozbiljniji simptomi, koji zahtevaju hitnu

  medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Studije na laboratorijskim životinjama nisu pokazale teratogeno, fetotoksično i maternotoksično

  delovanje. Bezbedna primena ceftiofura tokom graviditeta i laktacije još uvek nije dokazana kod krmača i krava. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane nadležnog veterinara.


  Interakcije

  Cefalosporini imaju baktericidno delovanje i antagonisti su sa bakteriostatskim antibioticima

  (makrolidi, sulfonamidi i tetraciklini), pa ih ne treba primenjivati istovremeno.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.12.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Providna, višeslojna plastična bočica, zapremine 100 ml i 250 ml, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01DD90

Broj dozvole: 323-01-0217-12-001 od 24.12.2012. za CEVAXEL-RTU, 1x 100 ml 323-01-0218-12-001 od 24.12.2012. za CEVAXEL-RTU, 1x 250 ml

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z