FISKocr

Vetrimoxin 50


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Vetrimoxin 50, prašak za oralni rastvor, 1 x 100 g Vetrimoxin 50, prašak za oralni rastvor, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: Tres le Bois, ZI Loudeac, Francuska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale, Tres le Bois, ZI Loudeac, Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  VETRIMOXIN 50

  amoksicilin (500 mg/g) prašak za oralni rastvor telad, svinje i brojleri


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin (u obliku trihidrata) 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum karbonat, anhidrovani; dinatrijum edetat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum citrat


 4. INDIKACIJE


  Vetrimoxin 50 je namenjen za terapiju infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin kao što su: E. Coli, Salmonella spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., Streptococcus.

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na penicilin. Ne davati kokama nosiljama.

  Lek se ne primenjuje kod životinja sa funkcijom preživanja.

  Ne aplikovati zečevima, glodarima i kopitarima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad je moguća pojava dijareje i inapetence kod brojlera.


  Amoksicilin može da izazove alergijsku reakciju. Ukoliko dođe do pojave alergije dati adrenalin i/ili kortikosteroide.

 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće ili zamenu za mleko. Doziranje:

  40 mg leka Vetrimoxin 50/kg telesne mase/dnevno (20 mg amoksicilina/kg telesne mase/ dnevno) tokom 3 do 5 dana kod brojlera i teladi, a tokom 5 do 7 dana kod svinja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svakog dana pripremiti svež rastvor leka.


 10. KARENCA


  Brojleri: 3 dana od poslednje primene leka. Svinje: 9 dana od poslednje primene leka. Telad: 2 dana od poslednje primene leka.

  Ne primenjivati kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe: 4 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 2 meseca

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 12 sati

  Rok upotrebe posle rastvaranja u zameni za mleko: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Preparat primenjivati sa posebnom pažnjom kod životinja sa bubrežnom insuficijencijom. Amoksicilin je antagonista sa bakteriostatskim antibioticima poput tetraciklina, hloramfenikola i makrolida.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Penicilini i cefalosporini mogu da prouzrokuju preosetljivost (alergiju) posle parenteralne aplikacije,

  posle inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline je ukrštena sa preosetljivošću na cefalosporine i obrnuto. Ponekad ova preosetljivost može da bude vrlo izražena. Ne rukovati ovim lekom ako postoji sumnja na preosetljivost.


  U toku rukovanja lekom preduzeti sve mere upozorenja da bi se izbegla kontaminacija. Ako se pojavi osip po koži treba potražiti pomoć lekara i pokazati ovo upozorenje. Oticanje lica, usana, očiju ili teško disanje su izuzetno ozbiljni simptomi alergije i zahtevaju hitno javljanje lekaru.

  Kada se rukuje sa proizvodima, izbegavati udisanje čestica leka i kontakt sa kožom i očima. Nositi masku, zaštitne naočare i zaštitne rukavice kada se pravi rastvor leka.

  Ukoliko dođe do kontaminacije kože sa rastvorom leka treba je oprati tekućom vodom.

  Nositi zaštitne rukavice kada se priprema i primenjuje rastvor leka. U slučaju da lek dospe u oči obilno ih isprati vodom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jun 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x100 g: kesica, višeslojna

1x1 kg: tegla, plastična sa širokim zatvaračem sa navojem

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj dozvole:

1 x 100g:

323-01-7-10-001 od 30.05.2011.

1 x 1 kg:

323-01-8-10-001 od 30.05.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z