FISKocr

COLISTIN 4800 WSP


UPUTSTVO ZA LEK


COLISTIN 4800 WSP, prašak za oralni rastvor, 4800000 i.j./g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Dopharma B.V.

Adresa: Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  COLISTIN 4800 WSP

  kolistin

  prašak za oralni rastvor telad, svinje i živina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Kolistin-sulfat 4.800.000 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Makrogol 400 5 mg

  Laktoza, monohidrat do 1000 mg


 4. INDIKACIJE


  Lečenje gastrointestinalnih infekcija prouzrokovanih neinvanzivnim E.coli osetljivim na kolistin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Kolistin se primenjuje rastvoren u vodi za piće kod živine i svinja, a kod teladi u zameni za mleko. Doza za telad:

  100.000. i.j. / kg t.m./ dnevno, što je ekvivalentno 20,8 mg leka/ kg t.m. , dva puta dnevno. Lek se rastvara u zameni za mleko i aplikuje 2 puta dnevno, tokom 3 – 5 dana.

  Doza za svinje:

  100.000. i.j./kg t.m. dnevno, što je ekvivalentno 2 g leka / 10 l vode, odnosno 200 g leka / 1000 l vode za piće, tokom 3 – 5 dana.

  Doza za živinu;

  75.000. i.j. / kg t.m. dnevno, što je ekvivalentno 1 g leka / 10 L vode , odnosno 100 g leka na 1000 l vode za piće. Lek se primenjuje kontinuirano u vodi za piće tokom 3 – 5 dana.


  U cilju što preciznijeg određivanja aproksimativne količine vode koja će biti popijena, potrebno je koristiti sledeću formulu:


  mg leka/kg t m. x prosečna telesna masa životinja koje će biti podvrgnute terapiji (kg) = mg leka/ l vode za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dnevno praviti svež rastvor leka. Životinje dobro izmeriti zbog pravilnog doziranja leka.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice teladi, svinja i živine: 1 dan Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C. Ne čuvati u frižideru. Proizvod ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u zameni za mleko: 4 časa, na temperaturi do 42 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ne postoje posebna upozorenja koja se odnose na ovaj lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe koje su preosetljive na polimiksine treba da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom. Oprati ruke i kožu koja je bila izložena nakon upotrebe leka, sapunom i vodom. Ako slučajno dodje do kontakta sa očima, treba ih pažljivo isprati vodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.12.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kontejner od 1 kg.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA10

Broj dozvole: 323-01-0431-12-002 od 25.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z