FISKocr

Neotyl 200


UPUTSTVO ZA LEK


Neotyl 200, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL Neotyl 200, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM d.o.o.


Adresa: Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39 A, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM d.o.o.

  Vuka Mandušića 39 A, Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM d.o.o.

  Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Neotyl 200

  tilozin

  200 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze, svinje i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tilozin-tartarat 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 8 mg

  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih, gastrointestinalnih i drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tilozin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tilozin.Ne daje se konjima i malim herbivorima kod kojih može izazvati fatalnu dijareju.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek se ne sme davati konjima i drugim ekvidima. Kod vrlo male prasadi može dovesti do šoka i uginuća, pa ga ne treba davati prasadi čija je telesna masa manja od 10 kg.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba.


  Lek se primenjuje jednom dnevno u dozi koja iznosi za:

  - goveda 3,0 ml leka na 100 kg t m.

  -ovce,koze 1,5 ml leka na 50 kg t m.

  -svinje 1,0 ml leka na 20 kg t.m.

  -psi 0,5 ml leka na 10 kg t.m.


  Terapija traje 3-5 dana.

  Ne aplikovati na jedno mesto više od 5 mL kod malih životinja (svinje, ovce, koze) i ne više od 10 mL kod goveda.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se ne sme mešati sa drugim lekovima. Na jedno injekciono mesto ne sme se dati više od 10-15 ml leka govedima i 5 ml ovcama, kozama i svinjama.


 10. KARENCA


  Meso:


  Goveda -21 dan

  Svinje- 21 dan Ovce, koze- 8 dana


  Mleko- 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Lek se ne sme davati konjima i drugim ekvidima. Kod vrlo male prasadi može dovesti do šoka i uginuća, pa ga ne treba davati prasadi čija je telesna masa manja od 10 kg.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja za primenu leka u toku graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.

  Izbegavati slučajno samoubrizgavanje, a ako do njega dođe potražiti savet lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.04.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od tamnog stakla (tip II) sa 50 mL ili 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi 1 bočica sa 50 ml ili 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA90

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00449-14-002 od 16.04.2015. za Neotyl 200, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL (200 mg/mL)

323-01-00450-14-002 od 16.04.2015. za Neotyl 200, rastvor za injekciju, 1 x 50 mL (200 mg/mL)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z