Apoteke Apoteke
astrazeneca
Apoteke

Depherelin Gonavet Veyx


UPUTSTVO ZA LEK


Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/ml, 1x10 ml Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/ml, 6x10 ml Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/ml, 6x20 ml Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/ml, 1x50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veyx - Pharma GmbH


Adresa: Söhreweg 6 34639 Schwarzenborn, Nemačka Podnosilac zahteva: SI Poljovet d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SI Poljovet d.o.o. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veyx - Pharma GmbH Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka


 2. IME LEKA


  Depherelin Gonavet Veyx

  gonadorelin [6-D-Phe] (50 mikrograma/ml) rastvor za injekciju

  za goveda (junice, krave), svinje (krmače, nazimice) i konje (kobile)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  gonadorelin [6-D-Phe] 50 mikrograma

  (u obliku 52.4 mikrograma gonadorelin [6-D-Phe]-acetata)

  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 1.0 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid 10%; sirćetna kiselina, glacijalna; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Kontrola i stimulacija reprodukcije kod goveda i svinja. Lečenje poremećaja funkcije jajnika ili genitalnih organa kod goveda i konja.

  Goveda (junice, krave):

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne aplikovati 12. dana nakon porođaja kravama sa tercijarnim folikulima na kraju ovulacionog ciklusa. Takođe, lek ne aplikovati u slučaju infektivnog oboljenja ili drugih opštih poremećaja zdravstvenog stanja životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Poremećaji estralnog ciklusa.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  7.

  CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda ( junice, krave ), svinje (krmače, nazimice ) i konji (kobile).


  8.


  DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intamuskularnu i subkutanu primenu.

  Depherelin Gonavet Veyx se uglavnomaplikuje jednokratno.


  Doziranje Depherelin Gonavet Veyx-a u ml/životinji:


  Goveda (junice, krave):

  - Indukcija ovulacije u slučaju zakasnele ovulacije prouzrokovane smanjenjem količine LH


  2.0 ml i.m.

  1.0 ml i.m.

  1.0 ml i m.

  2.0 ml i m.


  Svinje (krmače):


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za intramuskularnu i subkutanu primenu.

  Depherelin Gonavet Veyx se uglavnom aplikuje jednokratno.


 2. KARENCA


  Goveda, svinje, konji: mleko, meso i iznutrice 0 dana


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 4. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Ukoliko se slučajno aplikuje, nema negativnog dejstva na tok graviditeta kao i na razvoj ploda. Gonavet Veyx treba davati krmačama nakon zalučenja.

  Davanje kravama i kobilama u laktaciji, treba da bude usklađeno sa uputstvom za lek.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Lek treba pažljivo aplikovati kako ne bi došlo do slučajnog samoubrizgavanja. U slučaju da dođe do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati sa vodom. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom. Ljudi sa preosetljivošću na GnRH ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom.


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima. Lek ne treba odbaciti putem otpadnih voda i drugog otpada.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.03.2014.


 7. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x10 ml, 6x10 ml, 6x20 ml, 1x50 ml

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00321-13-001 od 17.03.2014. za Depherelin Gonavet Veyx 1 x 10 mL

323-01-00322-13-001 od 17.03.2014. za Depherelin Gonavet Veyx 6 x 10 mL

323-01-00323-13-001 od 17.03.2014. za Depherelin Gonavet Veyx 6 x 20 mL

323-01-00324-13-001 od 17.03.2014. za Depherelin Gonavet Veyx 1 x 50 mL

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines