FISKocr

Gentamox


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Gentamox, suspenzija za injekciju, bočica 1 x 100 ml, Gentamox, suspenzija za injekciju, bočica 1 x 250 ml (za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona) Spain


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Zaplanjska 86a, Beograd


 2. IME LEKA GENTAMOX

  amoksicilin, gentamicin (150 mg/ml + 40 mg/ml) suspenzija za injekciju

  svinje, goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Amoksicilin trihidrat.....................150 mg Gentamicin (u obliku sulfata).........40 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol................................52.5 mg

  Sorbitan oleat; trigliceridi, srednjeg lanca


 4. INDIKACIJE


  Amoksicilin i gentamicin kada se primene u kombinaciji imaju širok antibakterijski spektar koji uključuje gram-pozitivne mikroorganizme (uglavnom streptokoke, stafilokoke i korinebakterije) i gram-negativne mikroorganizme (posebno Escherichia coli, Pasteurella spp., Salmonella spp. i Pseudomonas spp.).


  Svinje: pneumonija, kolibaciloza, metritis, dijareja i mastitis.

  Goveda: pneumonija, dijareja, mastitis, metritis i septički apscesi kože.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti na peniciline.

  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega. Preparat se ne daje gravidnim životinjama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle duže primene leka u dozama koje su veće od propisanih, može doći do oštećenja bubrega. Moguća je pojava alergijske reakcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje duboko intramuskularno, jednom dnevno tokom tri uzastopna dana:


  Svinje: 1 ml leka Gentamox /10 kg telesne mase / dan, u toku 3 dana.

  Goveda: 1 ml leka Gentamox /10 kg telesne mase / dan, u toku 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati.

  Stajanjem može doći do razdvajanja faza koje se mućkanjem mogu lako resuspendovati. Lek primeniti posle ispitane osetljivosti izolovanih bakterija na amoksicilin i gentamicin. Dezinfikovati zatvarač bočice pre izvlačenja preporučene zapremine leka.

  Koristiti suv i sterilan injekcioni špric i iglu.

  Lek ne mešati u injekcionom špricu sa bilo kojim drugim.

  Pri primeni velikih količina leka (npr. kod goveda) savetuje se da se, zbog bolje resorpcije, lek daje na dva injekciona mesta.

  U slučaju intoksikacije i predoziranja prekinuti terapiju i primeniti simptomatsku terapiju. Kako bi se to izbeglo, ne primenjivati više od 3 ml preparata na svakih 10 kg telesne mase dnevno.


 10. KARENCA


  Svinje: 72 dana Goveda : 95 dana Mleko: 6 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, zaštićeno od svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Lek se ne sme davati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, tilozin, tiamulin, florfenikol

  i tiamfenikol).


  Ukoliko posle 2-3 dana od početka primene leka izostane poboljšanje zdravstvenog stanja obolelih životinja, potrebno ga je zameniti efikasnijim antibakterijskim lekom, a prema prethodno proverenoj osetljivosti prouzrokovača. Smanjena efikasnost leka obično je posledica prisustva rezistentnih sojeva patogenih mikroorganizama.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  Preparat se ne daje gravidnim životinjama.

  Lek prolazi kroz placentalnu barijeru i može uzrokovati ototoksičnost i oštećenje bubrega fetusa.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Nema.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  bočica 1x 100 ml 26.07.2012.

  bočica 1x 250 ml 26.07.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica staklena, 1 x 100 ml

bočica staklena, 1 x 250 ml

ATCvet kod: QJ01RA01

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


Broj dozvole: bočica 1x 100 ml 323-01-0022-11-001

bočica 1x 250 ml 323-01-0023-11-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z