FISKocr

Neoli-Spec


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Neoli-Spec, rastvorzainjekciju,1x 50ml

Neoli-Spec, rastvorzainjekciju,1x100ml


(zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Belog goluba 20, Palić, Srbija


Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, SUBOTICA


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


“FM PHARM” d.o.o.

Vuka Mandušića 39a, Subotica


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


“FM PHARM” d.o.o.

Belog goluba 20, Palić, Srbija


2.


IME LEKA


NEOLI-SPEC

linkomicin, spektinomicin (50 mg/ml + 100 mg/ml) rastvor za injekciju

telad (do početka preživanja), svinje, ovce, psi i mačke


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 ml rastvora za injekciju sadrži:


Aktivnesupstance:

Linkomicin (u obliku linkomicin-hidrohlorida)

50 mg

Spektinomicin (u obliku spektinomicin-sulfata, tetrahidrata)

100 mg


Pomoćnesupstance:

Benzilalkohol 10.00 mg


Ostale pomoćne supstance: natrijum hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.


 1. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih infekcija svinja, teladi, ovaca, pasa i mačaka, izazvanih uzročnicima koji su osetljivi na aktivne principe u preparatu: streptokoke, stafilokoke, E. coli, salmonele, mikoplazme, Brachyspira hyodisenteriae itd.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama preosetljivim na aktivne pricipe u preparatu. Preosetljivost se manifestuje pruritusom anusa, urtikarijom, generalizovanim pruritusom i vaginitisom. Odmah prekinuti davanje

  leka i otpočeti simptomatsku terapiju. Zbog toksičnosti lek se ne daje konjima i malim herbivorima

  (kunićima, zamorčićima, hrčkovima), kao i životinjama sa renalnim i hepatičnim oštećenjima. Strogo je kontraindikovan kod goveda koja preživaju jer kod preživara linkomicin može dovesti do pojave upornih dijareja sa fatalnim ishodom.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije može da se javi otok. Ponekad kod svinja, naročito posle duže upotrebe, ovaj lek može da prouzrokuje pojavu meke stolice ili ozbiljnu dijareju. Ređe može da se javi iritacija kože (crvenilo), otok anusa i blago ekscitirano ponašanje. Ove reakcije na dejstvo leka prestaju spontano za 5-8 dana. Kod preživara linkomicin može dovesti do pojave upornih dijareja sa fatalnim ishodom.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad (do početka preživanja), svinje, ovce, psi i mačke.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje i. m. u sledećim dozama:

  Svinje: 1ml/10kg t.m. Doza se ponavlja svakih 24 h, a terapija traje 3-5 dana.

  Telad: 1ml/10kg t.m., s tim da se prvog dana doza ponovi nakon 12 h, a zatim se doza ponavlja svakih 24 h. Terapija traje 2-4 dana.

  Ovce: 1ml/10kg t.m. Doza se ponavlja svakih 24 h, a terapija traje 3 dana.

  Psi i mačke: 1ml/5kg t.m.. Doza se ponavlja u intervalima od 12 do 24 časa. Terapija traje 3-7 dana, a samo u izuzetnim slučajevima najviše 10 dana.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jednom injekcionom mestu ne davati više od 20ml teladima i 10ml ovcama i svinjama. Veću zapreminu treba podeliti na više injekcionih mesta. Ne davati lek konjima, govedima koja su počela da preživaju, kunićima, zamorcima i hrčkovima.


 7. KARENCA


  Meso goveda i ovaca nije za ishranu ljudi tokom lečenja kao ni 21 dan od poslednjeg tretmana, a meso svinja 14 dana.

  Lek se ne primenjuje kod ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Kod svih vrsta životinja posle brzog i.v. davanja linkomicina može doći do kardiovaskularnih

  poremećaja. Takođe, kod svih ciljnih vrsta se može javiti dijareja. Lek treba primeniti samo kod ciljnih vrsta za koje je propisan.


  Ciklamati smanjuju resorpciju linkomicina iz gastrointestinalnog trakta. Linkomicin je antagonist sa eritromicinom. Eritromicin može da otkloni inhibitorno dejstvo linkomicina na sintezu proteina u bakterijama, verovatno zato što stupa u reakciju sa istim mestom u ribozomima.


  Lek ne treba davati sa makrolidnim i aminoglikozidnim antibioticima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  S obzirom da linkomicin prolazi placentalnu barijeru i u amnionskoj tečnosti može da dostigne 2/3 od koncentracije u krvi majke, ne preporučuje se primena leka tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne davati ovcama čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kod osoba koje rukuju lekom može doći do anafilaktičke reakcije i fotosenzibilizacije.

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluzokožom i očima.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.08.2012.


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica od 50 ml i 100ml

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA94


Broj dozvole: 1 x 50 ml 323-01-0589-11-001 od 03.08.2012.

1 x 100 ml 323-01-0590-11-001 od 03.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z