FISKocr

NUFLOR MINIDOSE


UPUTSTVO ZA LEK


NUFLOR MINIDOSE, 1x100 ml, rastvor za injekciju


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International GmbH

Adresa: Unterschleissheim, Feldstrasse 1a, Nemačka Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International GmbH Unterschleissheim, Feldstrasse 1a, Nemačka


 2. IME LEKA


  Nuflor Minidose

  florfenikol

  450 mg/ml

  rastvor za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 450 mg


  Pomoćne supstance:

  N-metil-2-pirolidon

  dietilen glikol mono-etiletar


 4. INDIKACIJE


  Terapija respiratornih bolesti goveda (BRD) izazvanih bakterijama Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni osetljivim na florfenikol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati odraslim bikovima namenjenim za priplod.

  Ne davati životinjama sa poremećajem funkcije jetre ili bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tokom terapije može doći do prolaznog smanjenja apetita i prolaznog razmekšavanja fecesa. Ovi simptomi se povlače nakon završetka terapije.

  Lek može ispoljiti nefrotoksično dejstvo ako se aplikuje dehidriranim, hipovolemičnim životinjama.


  Nakon subkutane aplikacije leka u maksimalnom volumenu od 10 ml na jednom injekcionom mestu može doći do lokalne reakcije tkiva na mestu aplikacije leka. Javljaju se bolnost i otok koji se vremenom smanjuje, ali se može zadržati do 61 dan od aplikacije.

  Nakon intramuskularne aplikacije leka u maksimalnom volumenu od 10 ml na jednom injekcionom

  mestu može doći do lokalne reakcije tkiva na mestu aplikacije. Javljaju se bolnost i otok koji se vremenom smanjuje, ali se može zadržati do 24 dana od aplikacije leka, dok inflamatorne lezije na mestu aplikacije mogu trajati i do 37 dana.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje subkutano u dozi od 40 mg/kg t.m., odnosno 4 ml leka na 45 kg t.m., jednokratno. Injekcija se daje u potkožno tkivo vrata. Volumen leka koji se aplikuje na jedno injekciono mesto ne treba da bude veći od 10 ml.


  Lek se aplikuje intramuskularno u dozi od 20 mg/kg t.m., odnosno 2 ml leka na 45 kg t.m. Lek se aplikuje dva puta u intervalu od 48 časova. Injekcija se daje u muskulaturu vrata. Volumen leka koji se aplikuje na jedno injekciono mesto ne treba da bude veći od 10 ml.


  U cilju preveniranja subdoziranja (ili predoziranja) potrebno je tačno odrediti telesnu masu životinja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristiti suve, sterilne igle i špriceve. Pre izvlačenja svake nove doze leka iz bočice, obrisati zapušač bočice alkoholom.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice:

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  U originalnom pakovanju, čuvati na temperaturi do 30 ˚C.


  Nakon otvaranja, čuvati na temperaturi 2-8 ˚C (u frižideru).


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek primenjivati tek nakon urađenog antibiograma, u strogo preporučenim dozama. Ne davati istovremeno sa lekovima koji imaju nefrotoksično delovanje.

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ispitivanja sprovedena na laboratorijskim životinjama nisu otkrila nijedan dokaz o embrio- ili

  fetotoksičnom delovanju florfenikola. Međutim, uticaj florfenikola na reproduktivne performanse i graviditet kod goveda nije ispitivan. Primena ovog preparata kod gravidnih životinja u konkretnom slučaju zavisi od procene odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara. Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije mleko se koristi u ishrani ljudi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju samoaplikacije leka, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

  Izbegavati direktni kontakt preparata sa kožom, ustima ili očima. Nakon primene leka oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.11.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla zapremine 100 ml, sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01BA90

Broj dozvole: 323-01-0214-11-001 od 19.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z