FISKocr

Luteogen


UPUTSTVO ZA LEK


Luteogen, rastvor za injekciju, 1x20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS SYVA, S.A.U.


Adresa: Párroco Pablo Díez, 49-57, León – Spain Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Zemun Adresa: Ugrinovački put 20. Deo br. 5, Beograd - Zemun


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o. Beograd – Zemun Ugrinovački put 20. Deo br. 5, Beograd - Zemun


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS SYVA, S.A.U.

  Párroco Pablo Díez, 49-57, León – Spain


 2. IME LEKA


  Luteogen

  kloprostenol 75 mcg/mL rastvor za injekciju

  za krave i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  kloprostenol (u obliku d-kloprostenol natrijuma) ....… 75 mikrograma (mcg)


  Pomoćne supstance:

  hlorkrezol …………………….…………….......…….. 1 mg Ostale pomoćne supstance:

  etanol (96%); limunska kiselina, monohidrat; natrijum-hidroksid i voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Krave

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje gravidnim životinjama, osim ako se želi prekinuti graviditet iz objektivnih razloga.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kontaminacija tkiva anaerobnim bakterijama na mestu aplikacije može uzrokovati pojavu infekcije. To se posebno odnosi na intramuskularnu aplikaciju, najčešće kod krava. Tipične lokalne reakcije zbog anaerobne infekcije su otok i krepitacije na mestu injekcije.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo ne željeno dejstvo koje nije navedeno u ovom upustvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave i krmače.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje isključivo intramuskularno.


  Krave

  Preporučena doza je 150 mcg d-kloprostenola po životinji, što je jednako količini od 2 mL po

  životinji.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Kao pri parenteralnoj primeni bilo kog leka, potrebno je pridržavati se osnovnih pravila primene u aseptičnim uslovima. Mesto aplikacije treba temeljno očistiti i dezinfikovati, da se smanji rizik od nastanka infekcije, posebno bakterijske etiologije.


10.

KARENCA


Krave: Meso i jestive iznutrice: Mleko


0 sati


1 dan


Svinje: Meso i jestive iznutrice:


1 dan


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperatiri do 25o C


 2. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ne daje se životinjama koje primaju nesteroidne antiinflamatorne lekove jer se inhibira sinteza endogenih prostaglandina.

  Prilikom primene kloprostenola može se pojačati aktivnost drugih uterotoničnih preparata.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se gravidnim životinjama, osim ako je to potrebno zbog indukcije porođaja ili terapijskog prekida graviditeta.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  d-kloprostenol se, kao i svi prostaglandini F2, može apsorbovati kroz kožu i izazvati bronhospazam i pobačaj.

  Trudnice, astmatičari i osobe koje imaju poteškoće s disanjem, moraju izbegavati dodir s veterinarskim lekom ili pri njegovoj primeni moraju nositi zaštitne rukavice.

  Sa lekom treba oprezno rukovati da se izbegne nehotično samoubrizgavanje ili dodir s kožom. Za vreme rukovanja ovim lekom ne sme se jesti, piti ni pušiti.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo ili etiketu.

  U slučaju bilo koje poteškoće s disanjem uzrokovane nehotičnim udisanjem ili samoubrizgavanjem leka, odmah potražiti pomoć lekara.

  U slučaju nehotičnog dodira s kožom, odmah oprati sapunom i vodom.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka treba neškodljivo ukloniti prema važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.05.2014.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica sa 20 mL rastvora za injekciju.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG02AD90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00245-13-001 od 19.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z