FISKocr

AviPro SALMONELLA VAC E


UPUTSTVO ZA LEK


AviProSALMONELLAVACE,oralniliofilizat,10x2000doza AviProSALMONELLAVACE,oralniliofilizat,10x5000doza


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje

(zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Co.KG Heinz-Lohmann-Strasse 4

Adresa:

D-27472 Cuxaven, Germany


Podnosilac zahteva: BEOVETERINA d.o.o Adresa: Igmanska 4, 11 120 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Co.KG

  Heinz-Lohmann-Strasse 4

  D-27472 Cuxaven, Germany


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  BEOVETERINA D.O.O

  Igmanska 4

  11 120 Beograd


 2. IME LEKA


  AviPro SALMONELLA VAC E

  vakcina koja sadrži žive bakterije Salmonella Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza vakcine sadrži:

  Aktivna supstanca:

  1x108 CFU - 6x108 CFU žive atenuirane bakterije Salmonella Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq

  Pomoćne supstance:

  pepton, saharoza, želatin, HEPES-pufer


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pilića protiv S. Enteritidis, u cilju redukcije broja ptica koje izlučuju divlje sojeve Salmonella Enteritidis.

  Imunitet se razvija tokom 14 dana nakon prve vakcinacije: nakon 15 dana fekalna ekskrecija je smanjena do 70%.

  Nakon primene preporučenog programa vakcinacije, imunitet traje do 52. nedelje starosti.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinišite bolesnu živinu.

  Ne vakcinišite živinu u periodu nošenja jaja. Vakcinacija budućih nosilja mora biti završena najmanje tri nedelje pre pronošenja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo, molimo Vas da o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (buduća roditeljska jata i nosilje), od prvog dana starosti.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aplikuje se jedna doza po životinji, nakon rastvaranja u vodi za piće. Vakcina se može koristiti od prvog dana života.


  Preporučeni program vakcinacije:


  DOZIRANJE:

  Nosilje i roditelji: aplikuje se jedna doza vakcine prvog dana života, praćena drugom vakcinacijom u starosti 6 do 8 nedelja i trećom vakcinacijom u starosti 16 do 18 nedelja, najmanje 3 nedelje pre pronošenja.


  PRIPREMA VODE ZA PIĆE:

  Obezbedite da svi cevovodi, cevi, grla, pojilice i sl. budu temeljno očišćeni i slobodni od bilo kakvih ostataka dezinficijenasa, deterdženata, sapuna i sl.


  Otvorite bočicu vakcine ispod površine vode i sadržaj dobro rastvorite. Pošto je vakcina blago viskozna, treba voditi računa da se i bočica i zapušač temeljno isperu u vodi, odnosno da se iskoristi sav sadržaj bočice.


  Nakon rekonstitucije vakcine u posudi od 1 litra i dobrog mešanja, dodajte rastvor u posudu sa 10 litara vode i ponovo dobro promešajte. Vakcina se pri rekonstituisanju mora dobro mešati, po nekoliko minuta u svakoj fazi rastvaranja. Ne delite bočice koje sadrže veliki broj doza radi vakcinisanja više od jednog objekta ili raspodele u više sistema za napajanje, jer to dovodi do grešaka u doziranju.


  Dodajte rastvorenu vakcinu u hladnu i svežu vodu na sledeći način: za 1000 pilića starosti 1 dan potreban vam je 1 litar rastvora, tj. za 1000 pilića starosti 10 dana potrebno je 10 litara rastvora. Ukoliko imate merač dnevne potrošnje vode, koristite količinu vode koja je popijena prethodnog dana. U vodu treba dodati niskomasno obrano mleko u prahu (sa <1% masti; u količini od 2-4 grama po litri vode) ili obrano mleko (20-40 ml po 1 l vode), da bi se povećala stabilnost vakcine. U cevima ne sme biti obične vode, tako da pojilice sadrže isključivo vodu sa vakcinom.


  Ukoliko ima zaostale vode u sistemu za napajanje, linije moraju biti isušene pre aplikovanja vakcine. Živina treba da popije vodu sa vakcinom u toku 3 sata. Treba osigurati da sve jedinke piju tokom ovog perioda. Ponašanje živine prilikom konzumiranja vode zna da varira. Može biti neophodno da se voda za piće uskrati pre vakcinacije, da bi se osiguralo da će sva živina piti vodu tokom vakcinacije.

  Cilj je da se svakoj jedinki da jedna doza vakcine. Da bi se to postiglo, može biti neophodno uskraćivanje vode u trajanju od 2-3 sata pre vakcinacije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinalni soj je visokoosetljiv na hinolone i povećano osetljiv na eritromicin, hloramfenikol, doksiciklin, deterdžente i na nokse iz okruženja.


  Vakcinalni i divlji soj se mogu razlikovati na osnovu rezultata antibiograma. Nasuprot divljim sojevima, vakcinalni soj je osetljiv na eritromicin (preporučena koncentracija je 15-30 µg/ml) a rezistentan je na streptomicin i rifampicin (preporučena koncentracija je 200 µg/ml).


  Vakcinišite isključivo zdrave jedinke.


  U zavisnosti od metode testiranja, oralna vakcinacija može izazvati nisku seropozitivnu reakciju kod pojedinih ptica u jatu. Zbog toga, ukoliko se sprovodi serološki monitoring prisustva infekcije salmonelom na nivou jata, pozitivan nalaz uvek treba potvrditi (npr. bakteriološki).


  Pošto je vakcinalni soj živa bakterija, treba izbeći istovremenu vakcinaciju i upotrebu antibiotika koji su efikasni protiv Salmonella-e. Ipak, ukoliko je to neizbežno, jato mora biti reimunizovano. Odluka da se vakcinacija sprovede pre ili posle bilo kakve terapije hemoterapeuticima se donosi u zavisnosti od konkretnog slučaja, uzimajući u obzir da je vreme potrebno za razvoj imuniteta 14 dana nakon prve vakcinacije.


  Podaci o bezbednosti i efikasnosti pokazuju da se pilići mogu vakcinisati ovom vakcinom istog dana kad i parenteralno Lohmann-ovom vakcinom protiv Marekove bolesti* (obe vakcine: ćureći herpes virus i Rispens). Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti vakcine kad se koristi sa drugim veterinarskim proizvodima, izuzev gore pomenutih proizvoda. Odluka da se koristi ova vakcina pre ili posle primene drugih veterinarskih lekova se donosi u zavisnosti od slučaja.

  (*nije registrovana u svim zemljama)


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:


  Pri rekonstituisanju vakcine koristite rukavice. Bočice otvorite ispod površine vode da bi izbegli raspršivanje. Dezinfikujte i operite ruke nakon rukovanja vakcinom. Nemojte gutati proizvod. Ukoliko ste vakcinu progutali, odmah potražite savet lekara. Vakcinalni soj je osetljiv na brojne antibiotike, uključujući hinolone (ciprofloksacin).

  Potrebno je prati i dezinfikovati ruke ukoliko dođu u dodir sa kokošijim izmetom, pogotovo u prvih 7 dana nakon vakcinacije ptica.

  Osobe koje boluju od imunosupresivnih bolesti ne bi trebalo da rukuju vakcinom.


 10. KARENCA


  Jestiva tkiva: 21 dan


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2-8 oC, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe.


  Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne koristiti kod bolesnih ptica.

  Ne vakcinišite ptice u toku perioda nošenja jaja, niti tokom 3 nedelje pred pronošenje. Nije ispitana primena vakcine kod ukrasne živine i dedovskih jata.

  Vakcinalni soj se može preneti na prijemčive ptice u kontaktu sa vakcinisanim jedinkama. Vakcinisane ptice izlučuju vakcinalni soj do 14 dana.

  Preporučuje se upotreba zvonastih pojilica tokom prvih dana života. Vakcinu ne treba mešati sa drugim imunološkim proizvodima.

  Takođe obratite pažnju da voda za vakcinaciju ne sadrži deterdžente i dezinficijense.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju kuvanjem, spaljivanjem ili potapanjem u odgovarajući dezinficijens, u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.01.2012.


 15. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 4 sata

Pakovanje: 10 x 2000 doza

10 x 5000 doza

Režim izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AE01

Broj dozvole:

Pakovanje od 10x 2000 doza

320-2010-14-01-001

od 19.01.2012.

Pakovanje od 10x 5000 doza

321-2010-14-01-001

od 19.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z