FISKocr

Neosulf P


UPUTSTVO ZA LEK


NeosulfP,oralniprašak,20mg/g+100mg/g,1x20 g NeosulfP,oralniprašak,20mg/g+100mg/g,1x100 g NeosulfP,oralniprašak,20mg/g+100mg/g,1x500 g Neosulf P, oralni prašak, 20 mg/g + 100 mg/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Senćanski put bb, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Vuka Mandušića 39 A, Subotica, Republika Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O.

  Vuka Mandušića 39 A, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O.

  Senćanski put bb, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  Neosulf P

  trimetoprim, sulfadimidin 20 mg/g + 100 mg/g oralni prašak

  za telad, ždrebad, prasad i brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Trimetoprim 20 mg

  Sulfadimidin-natrijum 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Glukoz, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih bakterijskih infekcija digestivnog (gastritis, enteritis, salmoneloza, dizenterija), respiratornog (bronhitis, pneumonija), urogenitalnog trakta (metritis, pijelitis, cistitis, pijelonefritis) i sekundarnih bakterijskih infekcija izvanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju sulfadimidina i trimetoprima .


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Upotreba leka je kontraindikovana kod životinja preosetljivih na aktivne komponente leka, kao i kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa. Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja, odraslim konjima i odraslim preživarima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kontinuirano davanje leka može izazvati oštećenje bubrega, kristaluriju, nekrozu jetre, hepatitis, povraćanje dijareju, anoreksiju, alergiju, fotosenzibilizaciju, pruritus, hemolitičku anemiju i trombocitopeniju.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, ždrebad, prasad i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje dodavanjem u hranu (svinje, živina) ili pomešan u manjoj količini mleka ili vode i primenjen individualno (telad, ždrebad). Ukupna dnevna doza leka za sve vrste životinja iznosi 10 g praška na 40 kg telesne mase. Terapija traje 4-5 dana, maksimalno 7 dana.


  Prilikom masovnog tretiranja dnevna količina leka se prvo dobro umeša sa manjom količinom brašnaste hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se lek ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane. Pripremljeni lek se mora upotrebiti odmah. Životinjama lek treba dati u jednom obroku da bi se postigla terapijska koncentracija u organizmu u što kraćem vremenskom periodu.

  Prilikom masovnog tretiranja, radi preciznijeg doziranja, treba grupisati životinje prema telesnoj

  masi.


  Kod teladi i ždrebadi lek mešati mlekom ili vodom neposredno pre davanja. Lek dati putem boce za napajanje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek pomešan sa hranom ili pomešan u vodi ili mleku upotrebiti odmah.

  U toku lečenja obezbediti životinjama dovoljnu količinu vode za piće. U slučaju reakcije preosetljivosti, prekinuti davanje leka, aplikovati antihistaminike i glukokortikoide. Preparat primenjivati samo kod onih kategorija životinja za koje je indikovan.


 10. KARENCA


  Meso: 10 dana


  Lek se ne daje kokama nosiljama čija se jaja koriste u ishrani ljudi i konjima čije se meso koristi za ishranu ljudi .


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 0C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 0C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon mešanja sa malom količinom vode (mleka): upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne koristi tokom graviditeta i laktacije, kao ni kod nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece.


  Interakcije

  Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija. Urea pojačava efikasnost sulfonamida pojačavajući njihovu rastvorljivost i smanjujući vezivanje za proteine. Oksifenbutazon, fenilbutazon i salicilati smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine plazme i mogu da pojačavaju njihov efekat. Nekrotično tkivo i gnoj su antagonisti sulfonamida zato što sadrže PABA. Vitamini B kompleksa kao sto su nikotinamid, nikotinska kiselina, folna kiselina i holin antagonistički deluju na sulfonamide


  Predoziranje

  Posle duže primene sulfonamida dolazi do oštećenja hematopoetskih organa pa i CNS-a. Takođe, sulfonamidi mogu da prouzrokuju i neurotoksične efekte kod goveda i živine kao što su periferni neuritis (nervus shiaticus, n.brachialis) i mijelinsku degeneraciju kičmene moždine i perifernih vlakana. Ova stanja su naročito primećena kod goveda posle i.v. primene visokih doza sulfonamida, a kod živine posle duže upotrebe u hrani.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  16.06.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 20 g gotovog proizvoda. Višeslojna kesica (PET/Al/PE) sa 100 g gotovog proizvoda. Višeslojna kesa (PET/Al/PE) sa 500 g gotovog proizvoda. Kesa od natron papira sa 5 kg gotovog proizvoda.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW03

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00526-14-001 od 16.06.2015. za lek Neosulf P, oralni prašak, 1 x 20 g

323-01-00527-14-001 od 16.06.2015. za lek Neosulf P, oralni prašak, 1 x 100 g

323-01-00528-14-001 od 16.06.2015. za lek Neosulf P, oralni prašak, 1 x 500 g

323-01-00529-14-001 od 16.06.2015. za lek Neosulf P, oralni prašak, 1 x 5 kg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z