FISKocr

NOBILIS ® GUMBORO D78


UPUTSTVO ZA LEK


NOBILIS®GUMBOROD78,liofilizatzasuspenziju,10x1000doza NOBILIS®GUMBOROD78,liofilizatzasuspenziju,10x2500doza NOBILIS ® GUMBORO D78 ,liofilizat za suspenziju,10 x 5000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

Podnosilac zahteva: MARLOfarma d.o.o, Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija.


 2. IME LEKA


  Nobilis® Gumboro D78

  Liofilizat za suspenziju.

  Za primenu na životinjama


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:


  Živi atenuirani virus Gamboro bolesti, soj D78 najmanje 4,0log10 /doza.


  Pomoćne supstance:

  Saharoza, goveđi serum albumin, monobazni kalijum fosfat, natrijum-hidrogen fosfat, dihidrat, mononatrijum-glutamat, gentamicin sulfat, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Vakcinacija pilića protiv infektivnog oboljenja burze. Vakcina se može davati od 8. - 28. dana oralno, a optimalni dan vakcinacije zavisi od vakcinalnog statusa roditeljskog jata.

  Ptice bez maternalnih antitela mogu se vakcinisati sa 1 danom starosti okulo-nazalnom aplikacijom ili putem spreja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema kontraindikacija kada se primena vakcine vrši u skladu sa uputstvom. Vakcinisati samo zdrave životinje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema neželjenih dejstava. Postvakcinalne reakcije se ne zapažaju nakon vakcinacije zdravih pilića.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Nakon rekonstitucije vakcine, jedna doza sadrži najmanje 4.0 log 10TCID50 živog virusa Gamboro bolesti, soj D78 i može se primeniti putem vode za piće, sprej metodom ili okulo/nazalnom aplikacijom.

  Primenjeni volumen zavisi od načina davanja.


  1. Aplikacijaputem vodezapiće

   Vakcina se rastvara u onoj količini vode koju će životinje konzumirati u toku približno 2 sata. Vakcinu treba suspendovati u hladnoj i čistoj vodi, u kojoj nema tragova hlora ili drugih dezinficijenasa. Da bi živina ožednela, treba joj uskratiti vodu 2 - 3 sata pre vakcinacije.


  2. Sprej metoda

   Vakcina treba da se rastvori u vodi u količini od 1000 doza na 1 litar vode. Vakcinu raspršiti u vidu spreja ravnomerno sa razdaljine od 30 do 40 cm.


  3. Intranazalno/intraokularna instilacija

   Vakcina treba da se rastvori u fiziološkom rastvoru (obično 30 ml za 1000 doza) i aplikuje putem standardizovane kapaljke. Jedna kap treba da se aplikuje sa visine od nekoliko centimetara u jednu nozdrvu i u jedno oko.


   Program vakcinacije:


   Nobilis® Gumboro soj D78 može se davati pilićima sa 8 - 28 dana starosti putem vode za piće. Optimalno vreme vakcinacije zavisi od nivoa maternalnih antitela. U slučaju da je koeficijent varijacije nivoa antitela visok , preporučuju se dve vakcinacije sa razmakom od nedelju dana.


   Imunitet

   Prvi znaci imunog odgovora se zapažaju jednu nedelju nakon vakcinacije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nobilis® Gumboro D 78 se takođe bezbedno može davati i pilićima sa jednim danom starosti putem kapi za oči ili putem spreja kada pilići nemaju ili imaju nizak nivo maternalnih antitela.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja (0 dana)


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (2 do 8°C). Čuvati od svetlosti.

  Ne zamrzavati

  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe posle otvaranja 2 sata.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Oprati i dezinfikovati ruke i opremu nakon izvršene vakcinacije. Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Ne vakcinisati roditeljska jata i nosilje.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti kada se vakcina koristi istovremeno sa drugim lekovima. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije i nošenja jaja


  Ne davati vakcinu u periodu nosivosti.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Nema posebnih upozorenja.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.03.2014. godine


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 10 x 1.000 doza,

10 x 2.500 doza

10 x 5.000 doza.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AA01


Broj i datum izdavanja dozvole

10 x 1.000 doza

323-01-00254-13-001

od

17.03.2014. godine.

10 x 2.500 doza

323-01-00255-13-001

od

17.03.2014. godine.

10 x 5.000 doza

323-01-00256-13-001

od

17.03.2014. godine.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z