FISKocr

Streptomicin sulfat


UPUTSTVO ZA LEK


Streptomicin sulfat, 1 g/g, oralni prašak, 5g Streptomicin sulfat, 1 g/g, oralni prašak, 1kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


2.


IME LEKA


Streptomicin sulfat (1 g/g)

streptomicin

oralni prašak

za ždrebad, telad, svinje, prasad, živinu


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 g oralnog praška sadrži:


Aktivna supstanca:

Streptomicin sulfat 1 g


4.


INDIKACIJE


Lečenje brojnih infekcija gastrointestinalnog trakta


(kolibaciloza, pastereloza, salmoneloza,

vibriozna dizenterija, razni enteriti) i drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na

streptomicin kod ždrebadi, teladi, svinja, prasadi i živine.


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata kod životinja koje istovremeno dobijaju druge potencijalno ototoksične lekove, opšte anestetike, miorelaksante, diuretike, zatim kod mijastenije gravis, izrazitog oštećenja bubrega, kao i preosetljivih životinja.

  Lek se ne sme primenjivati istovremeno sa tetraciklinima, sulfonamidima, makrolidnim antibioticima i linkozamidima.


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad, i to pre svega posle primene tokom dužeg vremenskog perioda i u većim dozama, streptomicin posle peroralne primene može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenja sluha i ravnoteže, a moguća su i oštećenja bubrega i reakcije preosetljivosti. Moguća je pojava dijareje koja spontano prolazi.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ždrebad, telad, svinje, prasad, živina.


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje peroralno u vodi za piće, mleku ili zameni za mleko. Lek se primenjuje u sledećim dozama:

  Telad i ždrebad: 5 g leka (1 merica) na 100 kg t.m., 2 x dnevno (na 12 sati),

  Svinje i prasad: 1 g leka na 50 kg t.m., 2 x dnevno (na 12 sati),

  Živina: 1 g leka na 3 L vode ili 5 g (1 merica) na 15 L vode. Lečenje se sprovodi tokom 3 – 5 uzastopnih dana.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Telad se oralno tretira samo u periodu do uspostavljanja funkcije predželudaca. Po potrebi (kod težih infekcija), životinjama se mogu aplikovati antibakterijski lekovi i parenteralnim putem.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Kada se lek primenjuje kod živine potrebno je preporučenu količinu leka najpre rastvoriti u manjoj količini vode za piće, a zatim pomešati sa ukupnom predviđenom količinom. Ovaj postupak ponavljati svaki put pred primenu.

  Svakodnevno treba praviti svež rastvor leka, a preostalu nepopijenu količinu rastvorenog leka neškodljivo ukloniti.


 6. KARENCA


  Meso i jestivi organi tretiranih životinja nisu za ishranu ljudi tokom tretmana, kao ni 10 dana od poslednje primene leka.

  Lek ne davati nosiljama konzumnih jaja.


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe:2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera: 1 godina, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 24 h, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 8. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ako posle 2 – 3 dana od početka primene leka izostane poboljšanje zdravstvenog stanja obolelih životinja, potrebno ga je zameniti efikasnijim antibakterijskim lekom, u skladu sa rezultatima antibiograma. Smanjena efikasnost leka je obično posledica prisustva rezistentnih sojeva patogenih mikroorganizama.

  Telad se oralno tretira samo u periodu do uspostavljanja funkcije predželudaca, odnosno streptomicin se daje samo vrlo mladim preživarima i ždrebadi.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Lek se može koristiti u toku laktacije i graviditeta.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Zbog moguće senzibilizacije kože i sluzokoža, pri upotrebi leka koristiti uobičajene mere opreza i zaštite.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.03.2013.


 11. OSTALI PODACI


Pakovanje: 5 g Al-kesica, 1 kg kesa u kartonskoj kutiji

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA04

Broj dozvole: 323-01-0223-12-001 od 16.03.2013. za Streptomicin sulfat, 1 g/g, oralni prašak, 5g 323-01-0224-12-001 od 16.03.2013. za Streptomicin sulfat, 1 g/g, oralni prašak, 1kg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z