FISKocr

Rimadyl Injection


UPUTSTVO ZA LEK


Rimadyl Injection, rastvor za injekciju, 1x20 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Zoetis Belgium SA.


Adresa: Rue Laid Burniat 1 , Louvain-la-Neuve, Belgija


Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd


Adresa: Vladimira Popovića 38-40, Beograd – Novi Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd

  Vladimira Popovića 38-40, Beograd-Novi Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Zoetis Belgium SA

  Rue Laid Burniat 1 , Louvain-la-Neuve, Belgija


 2. IME LEKA


  Rimadyl Injection karprofen (50mg/ml) rastvor za injekciju za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  Karprofen 50.0 mg/ml


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol Ph.Eur 10.0 mg/ml L-Arginin

  Glikoholna kiselina 100%

  Natrijum hidroksid Lecitin

  Hlorovodonična kiselina Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Psi: Bol i zapaljenje nastalo posle hirurških zahvata u ortopediji i na mekim tkivima (uključujući i hirurške zahvate na oku).

  Mačke: Bol u postoperativnom periodu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Psi: Preporučena doza je 4.0mg/kg telesne mase (1ml/12.5kg t.m.), intravenskom ili subkutanom injekcijom, najbolje je aplikovati preoperativno, u vreme premedikacije ili za vreme uvođenja u anesteziju.

  Da bi se analgetsko i antiinflamatorno dejstvo produžilo postoperativno, parenteralnu

  terapiju treba nastaviti Rimadyl tabletama 4mg/kg/dan u toku 5 dana.


  Mačke: Preporučena doza je 4.0mg/kg (0.24ml/3.0kg t m.) subkutanom ili intravenskom injekcijom, najbolje aplikovati preoperativno u vreme uvođenja u anesteziju. Zbog dužeg poluvremena eliminacije i užeg terapijskog indeksa, posebnu pažnju obratiti na to da se ne prekorači propisana doza. Da bi se lek što tačnije dozirao, preporučuje se upotreba špriceva od 1 ml.


  Klinička ispitivanja kod pasa i mačaka sugerišu samo jednu dozu karprofena u prvih 24 časa peri- operativno. Ako je potrebna dalja analgezija u toku ovog, perioda, može se aplikovati polovina doze (2mg/kg) karprofena psu (ali ne i mačkama), ako je potrebno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Ne primenjuje se


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Uslovi čuvanja: na temperaturi frižidera (2-8° C). Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.

  Uslovi čuvanja posle otvaranja boce: na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostali otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.04.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, volumena 20 ml, zatvorena čepom od gume i aluminijumskim poklopcem. Spoljašnje pakovanje je kartonska kutija.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvetkod: QM01AE91

Broj dozvole: 323-01-0103-12-001 od 12.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z