Apoteke Apoteke
grifols
Apoteke

TIAMULIN-P-10%


UPUTSTVO ZA LEK


TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x100g TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x1kg TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x5kg TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x10kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic doo


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Vetmedic doo


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Broj rešenja: 323-01-00347-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x100g Broj rešenja: 323-01-00348-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x1kg Broj rešenja: 323-01-00349-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x 10kg Broj rešenja: 323-01-00350-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x5kg


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  TIAMULIN-P-10%

  tiamulin

  premiks za mediciniranu hranu za svinje i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca

  Tiamulin-hidrogenfumarat 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Parafin, tečni, laki; sojino brašno.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje dizenterije i enzootske bronhopneumonije kod svinja, respiratornih bolesti kod živine, kao i svih drugih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin kod obe vrste životinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraidikovana je primena jonofornih antibiotika za vreme terapije tiamulinom, kao i najmanje 7 dana pre ili posle primene tiamulina (ukoliko se ovaj koristi u koncentracijama od 100 ili više od 100 g / 1 t hrane). Ne daje se suprasnim krmačama (u toku ranog graviditeta – prve četiri nedelje po pripustu), priplodnim nerastovima i kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Broj rešenja: 323-01-00347-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x100g Broj rešenja: 323-01-00348-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x1kg Broj rešenja: 323-01-00349-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x 10kg Broj rešenja: 323-01-00350-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x5kg


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad, a naročito posle duže primene leka i u dozama većim od propisane, kod tretiranih životinja se može pojaviti dermatitis, praćen eritemom, blagim edemom i pruritusom. Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena terapijska peroralna doza tiamulina iznosi 5,5-10 mg/kg ili 100-200 g/1 tonu hrane/dnevno (100-200 ppm-a) za svinje, odnosno 160 - 320 g/t hrane/dnevno (160-320 ppm-a) za živinu.


  Preparat se životinjama aplikuje p.o., jednom dnevno u količini, odnosno dozi, (koja u zavisnosti od težine bolesti i vrste životinje ) iznosi:


  Vrsta i kategorija životinje

  Doza

  ( kg / 1 t hrane )

  Dužina tretmana ( dani )

  Svinje

  1,5 – 2 kg / 1 t hrane

  7 - 10

  Živina

  2,5 – 3 kg / 1 t hrane

  3 - 5


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje sa hranom, odmerenu količinu leka (prema navedenim dozama), prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim dodati u ukupnu predviđenu količinu hrane.


10.

KARENCA


Meso i jestivi organi svinja: Meso i jestivi organi živine:


5 dana

3 dana

Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Broj rešenja: 323-01-00347-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x100g Broj rešenja: 323-01-00348-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x1kg Broj rešenja: 323-01-00349-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x 10kg Broj rešenja: 323-01-00350-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x5kg


 2. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Ponekad se kod svinja posle peroralne primene tiamulina može razviti dermatitis, koji je praćen

  eritemom i intenzivnim pruritusom. Pošto se predpostavlja da metaboliti tiamulina (koji se izlučuju urinom) imaju iritantno dejstvo na kožu, eventualna pojava dermatitisa kod svinja posledica je pre svega loše higijene i većeg broja svinja u objektu. Ako se pojave alergijske reakcije kod životinja (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora se aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Poželjno je da osobe (naročito one, koje su preosetljive na tiamulin), za vreme mešanja leka sa hranom ili pak davanja životinjama, nose zaštitne rukavice i masku, odnosno naočare. Razlog za ovo je moguća pojava iritacije ili senzibilizacije. U slučaju akcidentalnog kontakta leka sa kožom ili sluznicom očiju, iste treba odmah isprati većom količinom sveže česmene vode. Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara.


 3. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.03.2014.


 5. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.

Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 10 dana, na temperaturi do 25˚C.

Pakovanje: 1x100 g, 1x1 kg, 1x5 kg, 1x10 kg. Primarno pakovanje: polietilenska kesa.

Sekundarno pakovanje za veličinu pakovanja 1x100 g i 1x1 kg: kartonska kutija.

Sekundarno pakovanje za veličinu pakovanja 1x5 kg i 1x10 kg: dvoslojna papirna kesa.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XX92

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00347-13-001 od 17.03.2014. TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x100g

323-01-00348-13-001 od 17.03.2014. TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x1kg 323-01-00349-13-001 od 17.03.2014. TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x 10kg 323-01-00350-13-001 od 17.03.2014. TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x5kg


Broj rešenja: 323-01-00347-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x100g Broj rešenja: 323-01-00348-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x1kg Broj rešenja: 323-01-00349-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x 10kg Broj rešenja: 323-01-00350-13-001 od 17.03.2014. za lek TIAMULIN-P-10%, premiks za mediciniranu hranu 1x5kg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines