FISKocr

CTC-OBLETS


UPUTSTVO ZA LEK


CTC- OBLETS, intrauterina tableta 1000 mg, kutija 100 x 1 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D. n.v. Belgija


Adresa: Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk, Belgija


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o. Beograd


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Provet d.o.o. Beograd, Nikolaja Gogolja 48, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VMD n.v.Hoge Mauw 900 Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA CTC-OBLETS

  hlortetraciklin intrauterina tableta za krave


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intrauterina tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Hlortetraciklin-hidrohlorid 1000 mg

  Pomoćne supstance:

  Laktoza,monohidrat; akacija, prašak; skrob, pšenični; talk; magnezijum-stearat.


 4. INDIKACIJE


  Za kontrolu infekcija materice posle teškog prirodnog teljenja (nepravilan položaj ploda, krupan plod,blizanci) ili neprirodnog odnosno carskog reza. Indikovan je i za kontrolu infekcija uterusa kod zaostajanja placente kao i za lečenje puerperalnih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod teških poremećaja funkcije bubrega i jetre kao i kod životinja sa poznatom preosetljivošću na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad može da se javi preosetljivost na ovaj lek.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aplikuje se duboko intrauterino.

  Terapija se sprovodi ili jednokratno (lakši poremećaji) ili u toku 3 uzastopna dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije potrebno je temeljno oprati i dezinfikovati vulvu, a zatim dobro nauljiti ili namazati gelom polietilensku rukavicu i uvesti tabletu u uterus.

  Da bi lek ispoljio potpunu antiikrobnu efikasnost poželjno je kompletno eliminisati sadržaj

  uterusa i onda aplikovati lek.


 10. KARENCA


  Meso :7 dana

  Mleko :72 sata (6 muža)


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Cuvati van domašaja dece! Uslovi čuvanja leka:

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Tetraciklini su inkompatibilni sa dvovalentnim jonima kao što su Ca++ i Mg++, i trovalentnim jonima kao što je Al+++.

  U toku lečenja sa hlortetraciklinom nijedan preparat koji sadrži te jone ne treba upotrebljavati Uvek kada je to moguće, tetracilkine treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Upotreba leka tokom graviditeta i laktacije:

  Može se primenjivati u toku laktacije poštujući preporučenu karencu za mleko.

  Preparat se ne koristi u toku graviditeta već samo posle partusa kod krava.


  Posebne mere predostržnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Da bi lek ispoljio potpunu antimikrobnu efikasnost poželjno je sadržaj uterusa kompletno eliminisati a zatim aplikovati lek


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.03.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: kesica od višeslojne aluminijumske folije sa jednom intrauterinom tabletom Spoljašnje pakovanje: bela plastična kutija sa 100 intrauterinih tableta.

Način izdavanja Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG51AA02

Broj i datum izdavanja dozvole dozvole: 323-01-0559-12-001 od 17.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z