FISKocr

NEOPEN suspenzija za injekciju


UPUTSTVO ZA LEK


NEOPEN suspenzija za injekciju, 1 x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Belog goluba 20, Palić, Srbija


Podnosilac zahteva: “FM PHARM” d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  “FM PHARM” d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  “FM PHARM” d.o.o.

  Belog goluba 20, Palić, Srbija

 2. IME LEKA NEOPEN

  benzilpenicilin-prokain (300.000 i.j./ml) suspenzija za injekciju

  za konje, goveda, svinje, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Benzilpenicilin-prokain 300 000 i.j.


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 1.0 mg

  Dinatrijum edetat 0.1mg Natrijum citrat 17.46mg Kalijum dihidrogen fosfat 0.54mg


  Ostale pomoćne supstance: povidon K12; simetikon emulzija, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Preparat je namenjen za terapiju primarnih i sekundarnih infekcija gastrointestinalnog, urogenitalnog i respiratornog trakta kao i infekcija mekih tkiva kože prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na aktivnu supstancu preparata (kao što su aktinomikoza, difterija teladi, mastitis, metritis, pneumonija, infekcije rana, zarazna šepavost ovaca).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama preosetljivim na peniciline i cefalosporine. Takođe, ovaj preparat se ne daje gravidnim krmačama i nazimicama, malim herbivorima i sportskim konjima 2 nedelje pre trke.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih životinja može doći do pojave reakcije preosetljivosti (alergija, anafilaksa), zatim nervnih poremećaja (ekscitacija, inkoordinacija, ataksija, povraćanje) i eventualno „vaginalnog pranja“ i abortusa kod krmača i nazimica.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje i m. u dnevnoj dozi koja iznosi :


  Konji i goveda: 2-3ml leka na 60 kg t m. (terapijska doza benzilpenicilin-prokaina od

  10 do 15 mg/kg t.m.)

  Ovce: 0.5ml/10 kg t m.

  Svinje: 1.0ml/10 kg t.m.

  Mačke: 0,12-0,25ml (1-2 kg t m.) 0,25-0,50ml (2-5 kg t.m.)

  Psi: 0,12-0,25ml (1-2 kg t m.)

  0,25-0,50ml (2-5 kg t.m.)

  0,50-0,75ml (5-10 kg t.m)

  0,75-1,00ml (10-25 kg t m.)

  1,00-2,00ml (25 kg i više)

  psi telesne mase od 50 kg dobijaju 5 do 6 ml leka


  U zavisnosti od težine infekcije terapija traje do izlečenja (obično 3-5 dana).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne davati lek i.v. i intratrahealno. Ako je doza leka kod goveda i konja veća od 20ml, kod svinja od 10ml, a kod ovaca i koza od 5ml, lek se aplikuje na najmanje dva mesta.

  Moguća je alergijska reakcija kod osoba koje dolaze u kontakt sa lekom.

  Pre upotrebe bočicu dobro promućkati.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih goveda, ovaca i svinja nije za ishranu ljudi tokom tretmana i 7 dana od poslednje aplikacije leka.

  Mleko krava ne koristi se za ishranu ljudi tokom lečenja, kao ni 3,5 dana (84h) od poslednje

  primene leka.

  Lek se ne primenjuje kod ovaca u laktaciji, niti kod konja čije se meso koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Antibiotici širokog spektra i eritromicin smanjuju antimikrobni efekat penicilina. Neomicin smanjuje resorpciju penicilina u digestivnom traktu a oksifenbutazon i probenecid smanjuju ekskreciju penicilina u bubrezima. Penicilin pojačava efekat antikoagulantnih sredstava. Metacilin, kloksacilin, cefalosporini, polimiksin B i aminoglikozidni antibiotici pojačavaju efekat penicilina. Lek se ne daje zajedno sa bakteriostatskim antimikrobnim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat se ne koristi kod gravidnih krmača i nazimica. Ne daje se ovcama u laktaciji čije se mleko

  koristi za ishranu ljudi.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilin u 10% slučajeva kod ljudi dovodi do hipersenzitivnih reakcija. Osobe preosetljive na

  penicilin ne treba da rukuju ovim lekom.

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno

  očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek držati van domašaja dece. U slučaju pojave znakova preosetljivosti obratiti se lekaru.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.08.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla od 100 ml

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE09


Broj dozvole: 1 x 100 ml 323-01-0637-11-001

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z