FISKocr

AURIZON kapi za uši


UPUTSTVO ZA LEK


AURIZON

kapi za uši, suspenzija, bočica 1x10 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETOQUINOL S.A


Adresa: Magny Vernois, 70200 Lure, Francuska


Podnosilac zahteva: MEDIPORT


Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Novi Beograd, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MEDIPORT

  Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Novi Beograd, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETOQUINOL S.A

  Magny Vernois, 70200 Lure, Francuska


 2. IME LEKA


  Aurizon

  marbofloksacin, klortrimazol, deksametazon (3 mg/ml +10 mg/ml+0.9 mg/ml) kapi za uši, suspenzija

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml kapi za uši, suspenzije sadrži:

  Aktivne supstance:

  Marbofloksacin 3.00 mg

  Klortrimazol 10.00 mg

  Deksametazon (u obliku acetata) 0.90 mg


  Pomoćne supstance:

  Propil galat 1.0.mg

  Ostale pomoćne supstance: sorbitan oleat; silicijum dioksid, koloidni, hidrofobni; trigliceridi, srednje dužine lanca


 4. INDIKACIJE


  Preparat se koristi kod pasa u lečenju otitis externa bakterijskog i gljivičnog porekla, i to kada su izazivači bakterije osetljive na marbofloksacin, odnosno kada su gljivice, a naročito Malassezia pachydermatis osetljive na delovanje klortrimazola. Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne davati psima sa perforacijom bubne opne

  Ne davati u slučajevima poznate preosetljivosti na bilo koji od aktivnih sastojaka preparata. Ne davati skotnim kujama ili kujama u laktaciji


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni ovog leka mogu se uočiti promene u biohemisjkim ili hematološkim parametrima, kao što su: povećana vrednost alkalne fosfataze i aminotransferaza, kao i neutrofilija ograničenog intenziteta.

  Ove promene su tipične za kortikosteroide, čija prolongirana intenzivna lokalna primena može izazvati lokalne i sistemske efekte uključujući supresiju funkcije nadburega, tanjenje epidermisa i produženo vreme zarastanja rana.

  U retkim slučajevima, kod starijih pasa moguća je pojava gluvoće, najčešće prolaznog karaktera.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pre upotrebe leka promućkati sadržaj.

  Lek se primenjuje ukapavanjem 10 kapi u uho jedan put dnevno tokom 7-14 dana.

  Posle 7 dana terapije neophodno je da veterinar proceni neophodnost produženja terapije za još jednu sedmicu.

  Jedna kap leka sadrži 71µg marbofloksacina, 237µg klortrimazola i 23.7µg deksametazon acetata.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Posle ukapavanja leka treba kratko i blago masirati bazu uha da bi se omogućilo da preparat dospe do donjih partija spoljašnjeg ušnog kanala.

  Kada se preparat koristi za više pasa, koristiti po jednu kanilu za svakog psa.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30 ºC.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 2 meseca


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Pre tretmana treba obavezno proveriti integritet timpanične membrane.

  Takođe pre tretmana ušni kanal mora biti temeljno očišćen i osušen.


  Predugo oslanjanje na izbor jedne klase antibiotika može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije. Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost ovog leka nije dokazivana na kujama u graviditetu niti u laktaciji (pogledati rubriku 5

  Kontraindikacije)


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Posle upotrebe leka treba dobro oprati ruke.

  Izbegavati kontakt sa očima, ukoliko do njega ipak dođe, oči treba obilno isprati vodom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na neku od komponenti treba da izbegavaju svaki kontakt sa lekom.


  Predoziranje

  Prilikom primene trostruko više doze od preporučene, zabeležene su promene u krvnoj slici

  (ograničena neutrofilija, eozinopenija, neutropenija) i biohemisjkim parametrima krvi (povišena alkalna fosfataza i aminotransferaze). Opisane promene nisu ozbiljne i nestaju posle prestanka terapije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava prema važećim propisima Republike Srbije.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.03.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica 1x 10 ml od polietilena niske gustine, sa kapaljkom. Zatvarač od polipropilena sa navojem. Elastični aplikator sa navojem i poklopac za aplikator.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QS02CA06

Broj dozvole: 323-01-0009-12-002 od 19.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z