FISKocr

Coligen G-100


UPUTSTVO ZA LEK


Coligen G-100, oralni prašak, 100 mg/g, 1x1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Coligen G-100 gentamicin (100 mg/g) oralni prašak

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 gram oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Gentamicin-sulfat 100 mg

  Pomoćne supstance:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Gentamicin je aminoglikozidni antibiotik koji ima širi antibakterijski spektar u odnosu na druge antibiotike iz te grupe. Primenjuje se peroralno za lečenje bakterijskih crevnih infekcija. COLIGEN G-100 je indikovan za lečenje gastrointestinalnih infekcija svinja prouzrokovanih sa E.coli.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat ne treba koristiti kod životinja preosetljivih na gentamicin i kod životinja sa obolelim bubrezima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima je moguće da i posle peroralne primene dođe do ispoljavanja alergijskih reakcija na gentamicin. Posle primene u toku dužeg vremenskog perioda i u većim dozama, gentamicin može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenje sluha i ravnoteže, a mogući su i nefrotoksični efekti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće.


  COLIGEN G-100 se primenjuje u vodi za piće u sledećim količinama: 5 g (jedna kafena kašika) preparata (500 mg gentamicina) na 10 l vode za piće. Terapija traje 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom vode, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini rastvora. Napravljeni rastvor leka treba utrošiti u toku dana. Svakodnevno treba pripremati svež rastvor leka.

  Upotrebiti odmah po rastvaranju leka u vodi.


  Za primenu na životinjama!


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi svinja: 10 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom. Ukoliko se znaci alergijske reakcije jave kod životinja, prekinuti sa primenom leka i odmah tražiti pomoć veterinara.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Primena leka se ne preporučuje tokom graviditeta i laktacije. Iako se slabo resorbuje posle peroralne primene, gentamicin veoma dobro prodire kroz placentalnu barijeru i ulazi u fetalni krvotok, pa primenjen u ranom graviditetu u visokim dozama i u dužem vremenskom periodu može oštetiti statoakustički nerv kod mladunčadi.

  Interakcije

  COLIGEN G-100 ne treba primenjivati istovremeno sa miorelaksantnim lekovima, opštim anesteticima, neuromuskularnim blokatorima, potencijalno nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima i diureticima.

  Predoziranje

  Zbog velike terapijske širine, predoziranje gentamicinom je teško. U slučajevima značajnog prekoračenja doze i primenom u toku dužeg vremenskog intervala, moguća je pojava oštećenja sluha i ravnoteže, kao i oštećenje bubrega i reakcije preosetljivosti. Terapija je simptomatska.

  Inkompatibilnost


  Gentamicin je inkompatibilan sa natrijum bikarbonatom jer može doći do oslobađanja ugljen dioksida (reakcija neutralizacije). Obzirom da su, in vitro, neki aminoglikozidi inkompatibilni sa nekim beta laktamskim antibioticima, ove lekove, ako su neophodni, treba davati odvojeno. Gentamicin i druge aminoglikozide ne treba mešati sa drugim lekovima.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na aminoglikozide treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  07.07.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnjepakovanje: kesa od polietilena sa 1 kg oralnog praška. Spoljašnjepakovanje: plastični kontejner u kome se nalazi kesa sa 1 kg oralnog praška. ATCvet kod: QA07AA91

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00439-14-001 od 07.07.2015.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z